Browse

陳瑞屏

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳瑞屏Chen RuipingGiven Name (名)Chinesepreferred Name
陳瑞屏女士Chen Ruiping nu shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 7
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 29 - depicted on image
(右)張美麗女士,(中)陳瑞屏女士,(左)劉愛蘭女士(you)Zhang Meili nu shi, (zhong)Cheng Ruiping nu shi, (zuo)Liu Ailian nu shi(right) Ms. Zhang Meili, (middle) Ms. Chen Ruiping, (left) Ms. Liu Ailang
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 29 - mentioned in caption
(右)張美麗女士,(中)陳瑞屏女士,(左)劉愛蘭女士(you)Zhang Meili nu shi, (zhong)Cheng Ruiping nu shi, (zuo)Liu Ailian nu shi(right) Ms. Zhang Meili, (middle) Ms. Chen Ruiping, (left) Ms. Liu Ailang
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 34 - Author
獲得全運會女子籃球錦標之上海女子籃球隊全體隊員合影決賽以三五對二九戰勝廣東huo de quan yun hui nu zi lan qiu jin biao zhi Shanghai nu zi lan qiu dui quan ti dui yuan he ying jue sai yi san wu dui er jiu zhan sheng Guangdongwinning the female basketball championship of the National Games, a group photo of all members of Shanghai female basketball team, they won the Guangdong team with 35 to 29 in the final.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 34 - depicted on image
四位南國美人兒:由左至右吳蘭心女士、吳秀閑女士、羅蘭女士、陳瑞屏女士si wei nan guo mei ren er:you zuo zhi you Wu Lanxin nu shi, Wu Xiuxian nu shi, Luo Lan nu shi, Chen Ruibing nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 34 - mentioned in caption
四位南國美人兒:由左至右吳蘭心女士、吳秀閑女士、羅蘭女士、陳瑞屏女士si wei nan guo mei ren er:you zuo zhi you Wu Lanxin nu shi, Wu Xiuxian nu shi, Luo Lan nu shi, Chen Ruibing nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 36 - depicted on image
鞦韆架上:(右至左)陳瑞屏劉瑪利羅蘭三女士qiu qian jia shang: (you zhi zuo) Chen Ruibing Liu Mali Luo Lansan nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 36 - mentioned in caption
鞦韆架上:(右至左)陳瑞屏劉瑪利羅蘭三女士qiu qian jia shang: (you zhi zuo) Chen Ruibing Liu Mali Luo Lansan nu shi