Browse

南京怒潮劇社

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
南京怒潮劇社Nanjing nu chao ju sheGiven Name (名)Chinesepreferred Name
The Nanjing Angry Wave Theater ClubOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English
怒潮劇社Nuchao ju sheGiven Name (名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 3
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 20 - mentioned in caption
南京怒潮劇社: 上圖為該社林玉心在"春歸"之表演Nanjing Nuchao ju she : shang tu wei gai she Lin Yuxin zai "chun gui" zhi biao yanThe Nuchao Theater Club in Nanjing: above is a member Lin Yuxin performing in "When Spring Comes Back."
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 36 - mentioned in caption
話劇:南京怒潮社社員英茵女士後湖hua ju: Nanjing Nu chao she she yuan Ying Yin nu shi hou huTheatre: Ms. Yingyin is a member of the Theater Club "Angry Wave" from Nanjing, behind her is a lake.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 46 - mentioned in caption
怒潮劇社社員史曼泳女士Nuchao ju she she yuan Shi Manyong nu shi