Browse

南京光華

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
南京光華Nanjing GuanghuaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 2
Article
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 20 - Photographer
南京怒潮劇社Najing Nu chao ju sheThe Nuchao Theater Club in Nanjing
 


Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 20 - mentioned in caption
南京怒潮劇社: 下圖為該社社員,右張美琳,中 鍾宜如,左劉愛廉女士Nanjing Nuchai hu she : xia tu wei gai she she yuan, you Zhang Meilin, zhong Zhong Yiru , zuo Liu Ailian nu shi.The Nuchao Theater Club in Nanjing: below is a photo of the members. (right) Zhang Meilin, (middle) Zhong Yiru, (left) Ms. Liu Ailian.