Browse

艾霞

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
艾霞Ai XiaGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1912-11-291934-02-12female-


Authority data
VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 14
Article
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 53 - mentioned in article
電影界的人材dian ying jie de ren caiCapable Persons of the Movie Circle
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 52 - mentioned in article
一周電影專電yi zhou dian ying zhuan dianTelegraphs on the Movies in This Week
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 46 - mentioned in article
影戲場中速寫ying xi chang zhong su xieSketches of Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 50 - mentioned in article
艾霞改編法網不成Ai Xia gai bian fa wang bu chengAi Xia did not succeeded in adapting the story "Fa Wang"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 59, 60 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the Domestic Film Production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 59 - mentioned in article
你們曉得嗎?nin men xiao de ma?Do you know?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 61 - mentioned in article
國片界閒話guo pian jie xian huaAnecdotes of domestic movie
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 59 - mentioned in article
你知道嗎ni zhi dao maDo you know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 59 - mentioned in article
你知道嗎ni zhi dao maDo you know
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 62 - mentioned in article
艾霞突然自殺Ai Xia tu ran zi sha Ai Xia suddenly kills herself
 


Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 30 - depicted on image
"現代"女子新片的編者與主演者艾霞"xian dai" nu zi xin pian de bian zhe yu zhu yan zhe Ai XiaAi Xia is the script writer and leading actress of the new film for women, "Modernity"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 30 - mentioned in caption
"現代"女子新片的編者與主演者艾霞"xian dai" nu zi xin pian de bian zhe yu zhu yan zhe Ai XiaAi Xia is the script writer and leading actress of the new film for women, "Modernity"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 64 - depicted on image
影星艾霞女士ying xing Ai Xia nu shimovie star Ms. Ai Xia
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 64 - mentioned in caption
影星艾霞女士ying xing Ai Xia nu shimovie star Ms. Ai Xia