Browse

楊啓祥

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
楊啓祥Yang QixiangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 9
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 27 - Photographer
(上圖) 施水麗及盧佳之一(shang tu) Shi Shuili ji Lu Jia zhi yi(above) Shi Shuili and Lu Jia, part one
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 40 - Photographer
(上圖) 學生裝之土風舞步(shang tu) xue sheng zhuang zhi tu feng wu bu(above) Students' Folk Dance
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 40 - Photographer
團體體操tuan ti ti caoGroup Gymnastics
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 41 - Photographer
疊羅漢die luo hanHuman Pyramid
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 27 - Photographer
在草地上:(右)兩個小朋友很奇怪地發現他們倆的照像登在報上zai cao de shang:(you) liang ge xiao pung you hen qi guai di fa xian da men liang de zhao xiang deng zai bao shangOn the lawn: (right) two little children were surprised to find that their photos are published on the journal.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 27 - Photographer
在草地上:(上)中國實業銀行行長劉惠芝之姪年僅六歲,即善歌能舞zai cao di shang:(shang) Zhongguo Shiye yin hang hang zhang Liu Huizhi zhi zhi nian jin liu sui, ji shan ge neng wuOn the lawn: (above) the niece of Liu Huizhi, the Leader of the Chinese Industrial Bank. He is only 6 years old but already good at singing and dancing.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 31 - Photographer
遊藝與兒童:振德女中小學之舞蹈表演You yi yu er tong :Zhende nu zong xiao xue zhi wu dao biao yanGame and Children: The Dance of the Zhende Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 31 - Photographer
遊藝與兒童:振德女中幻雅園表演裡幾隻小兔和小雞you yi yu er tong: Zhende nu zhong huan ya yuan biao yan li ji zhi xiao tu yu xiao jiGame and Children: Children of the Zhende Girls' School playing rabbits and chics in the Huanya Garden
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 24, page: 35 - Publisher
雖然是炎熱夏天,但是很多女同學都乃手足不肯放,看著玲瓏sui ran shi yan re xia tian, dan shi hen duo nu tong xue dou nai shou zu bu ken fang, kan zhe Lingluo.Though it is in the middle of summer, many women students just keep reading Linglong and cannot put it down.