Browse

小康

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
小康XiaokangPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 3
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 32 - Donor
(右圖) 作鼻曲的美國小姐(you tu) zuo bi qu de Meiguo xiao jie(right) an american girl grimacing
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 1 - Donor
北平國立藝專學生蒯彥茹Beiping guo li yi zhuan xue sheng Kuai YanruKuai Yanru, student of the National Beiping Academy
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 55 - Donor
李麗蓮,盧敦在華南南洋拍攝新片時攝影Li Lilian, Lu Dun zai Huanan Nanyang pai she xin pian shi she yingA Photo of Li Lilian and Lu Dun as they were shooting a new film in Nanyang