Browse

孫士雄

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
孫士雄Sun ShixiongGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 2
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 33 - Photographer
滬西兆豐公園風景幽美為春遊之盛地。此為園中池旁之景。Hu xi Zhaofeng gong yuan feng jing you mei wei chun you zhi sheng di. zi wei yuan zhong chi pang shi jing.Zhaofeng Park in western Shanghai is a tourist attraction in spring for its beautiful landscape. This is a scene of the lake.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 32, 33 - Photographer
一位幽靜的小姐坐在公園裡她心裡不知在想什麼呢?yi wei you jing de xiao jie zuo zai gong yuan li da xin li bu zhi zai xiang she me ne?A quiet lady is sitting in the park. What is she thinking about?