Browse

蘇州東吳大學

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
蘇州東吳大學Suzhou Dongwu da xueGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 5
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 23 - mentioned in caption
左圖蘇州東吳大學第四次體育表演大會中大學二年女生之「瑞士土風舞」zuo tu Suzhou Dongwu da xue di si ci ti yu biao yan da hui zhong da xue er nian nu sheng zhi 「Ruishi Tufeng wu」the left picture shows sophomore girls performing “Swiss Folk Dance” on the fourth athletic meet of the Suzhou University
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 20 - mentioned in caption
蘇州東吳大學女生體育表演之各種姿勢: 上,下,柔軟體操;中,武術表演Suzhou Dongwu da xue nu sheng ti you biao yan zhi ge zhong zi shi. shang, xia, rou ruan ti cao; zhong , wu shu biao yanThe girls at the Suzhou Univeristy are performing different poses: above and below, Calisthenics; middle, martial art.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 27 - mentioned in caption
蘇州東吳大學男女生之課外體育表演Suzhou Dongwu da xue nan nu sheng zhi ke wai ti yu biao yanBoys and Girls at the Suzhou Dongwu University doing Sports
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 1 - mentioned in caption
蘇州東吳大學學生(右)莊秉貞(左)孫加辛女士Suzhou Dongwu da xue xue sheng (you) Zhuang Bingzhen (zuo)Sun Jiaxin nu shi(right) Zhuang Binzhen (left) Sun Jiaxin nu shi of the Suzhou University
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 43 - mentioned in caption
東吳大學鄒瑞女士Dongwu da xue Zhou Rui nu shiMs. Zou Rui from the Souzhou University