Browse

林鵬俠

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
林鵬俠Lin PengxiaGiven Name (名)Chinesepreferred Name
林鵬俠女士Lin Pengxia nu shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 8
Article
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 47 - mentioned in article
婦女消息fu nu xiao xiWomen's News
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 19 - mentioned in article
西北婦女的現狀xi bei fu nu de xian zhuangThe Life of Women in Northwestern China
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 19 - mentioned in caption
西北婦女的現狀xi bei fu nu de xian zhuangThe Life of Women in Northwestern China
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 3, 4, 5 - mentioned in article
從西藏婦女想到現代婦女之地位cong Xizang fu nu xiang dao xian dai fu nu zhi di wei From the Tibetan women to the status of modern women
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 27 - depicted on image
女飛行家林鵬俠女士(中) 偕其女友左蘇祖琦女士。右黃淑貞女士合影。nu fei xing jia Lin Pengxia nu shi (zhong), xie qi nu you zuo Su Zuqi nu shi, you Huang Shuzhen nu shi he ying.Woman Pilot Ms. Lin Pengxia (Middle), with a Girl Friend (Left) Ms. Su Zuqi, (Right) Ms. Huang Shuzhen.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 27 - mentioned in caption
女飛行家林鵬俠女士(中) 偕其女友左蘇祖琦女士。右黃淑貞女士合影。nu fei xing jia Lin Pengxia nu shi (zhong), xie qi nu you zuo Su Zuqi nu shi, you Huang Shuzhen nu shi he ying.Woman Pilot Ms. Lin Pengxia (Middle), with a Girl Friend (Left) Ms. Su Zuqi, (Right) Ms. Huang Shuzhen.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 30 - depicted on image
林鵬俠女士至西北考察參觀土法造紙之情形Lin Pengxia nu shi zhi xi bei kao cha can guan tu fa zao zhi zhi qing xing 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 30 - mentioned in caption
林鵬俠女士至西北考察參觀土法造紙之情形Lin Pengxia nu shi zhi xi bei kao cha can guan tu fa zao zhi zhi qing xing