Browse

張蘭若

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張蘭若Zhang LanruoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 36, 37, 38, 39, 40 - Author
江蘇省當江海之交形勢最為衝要今將其優勝之點說明之Jiangsu sheng dang jiang hai zhi jiao xing shi zui wei jie yao jin jiang qi you sheng zhi dian shuo ming zhi Jiangsu province