Browse

王開照相館

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
王開照相館Wang Kai zhao xiang guanGiven Name (名)Chinesepreferred Name
王開Wang KaiGiven Name (名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 18
Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 32, 33 - Photographer
上海萬國運動會得女子總分第一之中華隊女選手全體合影Shanghai Wanguo yun dong hui de nu zi zong fen di yi zhi Zhonghua dui nu xuanshou quan ti he yingA Group Photo of the Chinese Team Who Won the First Place Total Score at the Shanghai Universal Games
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 19 - Photographer
上左角乃女子五十米百米第一之蕭傑英,第二之計淑人shang zuo jiao nai nu zi wu shi mi bai mi di yi zhi Xiao Jieying, di er zhi Ji Shurenthe upper left is Xiao Jieying the champion of the women's 100 meters and Ji Shuren who won the second place
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 20 - Photographer
下圖跳高第一俞越先,第二周樓永xia tu tiao gao di yi Yu Yuexian, di er Zhou Louyongbelow: Yu Yuexian the champion of the high jump, Zhou Louyong who won the second place
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 21 - Photographer
華東隊Huadong duiThe Huadong team
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 29 - Photographer
一個百米跑到終點時yi ge bai mi pao dao zhong dian shiat the terminal point of the hundred meters
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 29 - Photographer
女甲組鉛球第一盛璧擲球nu jia zu qian qiu di yi Sheng Bi zhi qiuSheng Bi, the women's shot put champion
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 29 - Photographer
培明俞越先跳高Peiming Yu Yuexian tiao gaoYu Yuexian of the Peiping Girls' School took the initiation to jump
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 34 - Photographer
民立女子排球隊全體Minli nu zi pai qiu dui quan tithe members of the Minlin Girls' volley ball team
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 34 - Photographer
參加表演,比賽情形can jia biao yan, bi sai qing xingJoining the show. Playing the game.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 43 - Photographer
中國網球健將林寶華與梁佩瑜女士 Zhongguo wang qiu jian jiang Lin Baohua yu Liang Peiyu nu shithe Chinese tennis players Lin Baohua and Ms. Liang Peiyu
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 19 - Photographer
女子跳高之姿勢nu zi tiao gao zhi zi shiposture of female high jump
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 20 - Photographer
廣東兩星打破紀錄:女擲壘球第一名之廣東小姐顏秀容女士以四五米三五破全國紀錄Guangdong liang xing da po ji lu: nu zhi lei qiu di yi ming zhi Guangdong xiao jie Yan Xiurong nu shi yi si wu po quan guo ji lutwo stars from Guangdong break the record: champion in female softball throw Ms. Yan Xiurong from Guangdong breaks the national record with 45.35 meters
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 32, 33 - Photographer
壘球賽廣東隊員奪壘之情形lei qiu sai Guangdong dui yuan duo lei zhi qing xingthe situation when Guangdong team won the softball game
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 34 - Photographer
獲得全運會女子籃球錦標之上海女子籃球隊全體隊員合影決賽以三五對二九戰勝廣東huo de quan yun hui nu zi lan qiu jin biao zhi Shanghai nu zi lan qiu dui quan ti dui yuan he ying jue sai yi san wu dui er jiu zhan sheng Guangdongwinning the female basketball championship of the National Games, a group photo of all members of Shanghai female basketball team, they won the Guangdong team with 35 to 29 in the final.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 35 - Photographer
排球比賽攻守之飛躍pai qiu bi sai gong shou zhi fei yaoa leap in the batting and fielding of a volleyball match
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 20 - Photographer
全運游泳錦標:二百米決賽第二楊秀珍女士quan yun you yong jin biao: er bai mi jue sai di er chang Yang Xiuzhen nu shiswimming championship of the National Games: Ms. Yang Xiuzhen wins the second place in two hundred meters final
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 20 - Photographer
全運游泳錦標:梁詠嫻女士百米仰遊得第二五十米自由得第四名quan yun you yong jin biao: Liang Yongxian nu shi bai mi yang you de di er wi shi mi zi you de di si mingswimming championship of the National Games: Ms. Liang Yongxian wins the second place in 100 meters backstroke and she wins the fourth in 50 meters freestyle
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 33 - mentioned in caption
王開照相館Wang Kai zhao xiang guanWang Kai photo studio