Browse

Harlow, Jean

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Harlow, JeanPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Englishpreferred Name
菊安哈蘿Juan HaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
晉哈羅Jin HaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瓊哈羅Qiong HaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琴哈羅Qin HaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瓊恩哈羅Qiong'en HaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
琴哈蘿Qin HaluoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
瓊哈勞Qiong HalaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Carpenter, Jean HarlowGiven Name (名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1911-03-031937-06-07female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 43 | Assignments in ECPO: 4
Article
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 60 - mentioned in article
瓊哈勞日光浴Qionghalao ri guang yuQionghalao's sunbath
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 60 - mentioned in caption
瓊哈勞日光浴Qionghalao ri guang yuQionghalao's sunbath
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 52 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 47 - mentioned in article
聖林影訊Shenglin ying xunNews about Movies from the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 50 - mentioned in article
狗鼻紋的用處guo bi wen de yong chuThe Usage of Nose Prints of the Dogs
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 74 - mentioned in article
好萊塢明星語錄Haolaiwu ming xing yu luWords of Hollywood Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 60 - mentioned in article
瓊哈勞下嫁攝影師Qiong Halao xia jia she ying shiJean Harlow marries a photographer
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 32, page: 59, 60, 61 - mentioned in article
琴哈羅的御夫術Qinhaluo de yu fu shu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 54, 55, 56 - mentioned in article
琴哈羅的御夫術(續)Qinhaluo de yu fu shu (xu)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 58 - mentioned in article
琴哈羅約法十章Qin Haluo yue fa shi zhang
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 2, page: 34 - mentioned in article
世界標準美人造型shi jie biao zhun mei ren zao xingWorld standards for beauty models
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78 -
珍哈勞對於戀愛的分析Zhenhalao dui yu lian ai de fen xiJean Harlow
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 28 - depicted on image
"紅髮女郎中"之晉哈羅與吉司脱馬律司之合影"hong fa nu lang zhong" zhi Jinhaluo yu Jisituomalusi zhi he yingGroup photo of Jinhaluo and Jisituomalusi in "The Red-haired Lady"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 28 - mentioned in caption
"紅髮女郎中"之晉哈羅與吉司脱馬律司之合影"hong fa nu lang zhong" zhi Jinhaluo yu Jisituomalusi zhi he yingGroup photo of Jinhaluo and Jisituomalusi in "The Red-haired Lady"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 38 - depicted on image
金髮女郎瓊哈羅 Jean Harlow 喪夫後之鬱鬱不樂jin fa nu lang Jean Harlow sang fu hou zhi yu yu bu leThe depressed blond lady Jean Harlow after her husband died.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 38 - mentioned in caption
金髮女郎瓊哈羅 Jean Harlow 喪夫後之鬱鬱不樂jin fa nu lang Jean Harlow sang fu hou zhi yu yu bu leThe depressed blond lady Jean Harlow after her husband died.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 37 - depicted on image
(左) 銀髮女郎瓊哈羅(zuo) yin fa nu lang Qiong Haluo(Left) Girl with Silver Hair Jean Harlow
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 37 - mentioned in caption
(左) 銀髮女郎瓊哈羅(zuo) yin fa nu lang Qiong Haluo(Left) Girl with Silver Hair Jean Harlow
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 51 - depicted on image
"紅塵"一片中之瓊哈羅及克拉蓋布爾"Hong Chen" yi pian zhong zhi Qiong Haluo ji Kela Gaibu'erJean Harlow and Clark Gable in the film "Red Dust"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 51 - mentioned in caption
"紅塵"一片中之瓊哈羅及克拉蓋布爾"Hong Chen" yi pian zhong zhi Qiong Haluo ji Kela Gaibu'erJean Harlow and Clark Gable in the film "Red Dust"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 27 - depicted on image
白金髮女明星瓊哈羅近影bai jin fa nu ming xing Qionghaluo jin yinga recent photo of Jean Harlow, the light blonde star
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 27 - mentioned in caption
白金髮女明星瓊哈羅近影bai jin fa nu ming xing Qionghaluo jin yinga recent photo of Jean Harlow, the light blonde star
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 30 - depicted on image
摩律司和瓊哈羅的愛表演Molusi han Qionghaluo de ai biao yanMuolusi and Jean Harlow playing lovers
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 30 - mentioned in caption
摩律司和瓊哈羅的愛表演Molusi han Qionghaluo de ai biao yanMuolusi and Jean Harlow playing lovers
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 34 - depicted on image
現在最風騷的女星瓊哈羅同克拉克合演新片(六圖)xian zai zui feng sao de nu xing Qiong Haluo tong Kelake he yan xin pian (liu tu)The most coquettish female star Jean Harlow and Clark casted in a new film. (six picture)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 34 - mentioned in caption
現在最風騷的女星瓊哈羅同克拉克合演新片(六圖)xian zai zui feng sao de nu xing Qiong Haluo tong Kelake he yan xin pian (liu tu)The most coquettish female star Jean Harlow and Clark casted in a new film. (six picture)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 45 - depicted on image
她們坦白的向上望著和愛的陽光斜照她們:瓊恩哈羅ta men tan bai de xiang shang wang zhe he ai de yang guan xie zhao ta men: Qiong'en HaluoThey are looking up cool and composed as the sun lovingly shines on them: Jean Harlow.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 45 - mentioned in caption
她們坦白的向上望著和愛的陽光斜照她們:瓊恩哈羅ta men tan bai de xiang shang wang zhe he ai de yang guan xie zhao ta men: Qiong'en HaluoThey are looking up cool and composed as the sun lovingly shines on them: Jean Harlow.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 35 - depicted on image
無處不受歡迎之女星:在影界中有健美之雅瓊之號哈羅wu chu bu shou huan ying zhi nu xing: zai ying jie zhong jian mei zhi Yaqong zhi hao HaluoFemale stars who are popular everywhere: Jean Harlow is known as a healthy and beautiful movie star
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 35 - mentioned in caption
無處不受歡迎之女星:在影界中有健美之雅瓊之號哈羅wu chu bu shou huan ying zhi nu xing: zai ying jie zhong jian mei zhi Yaqong zhi hao HaluoFemale stars who are popular everywhere: Jean Harlow is known as a healthy and beautiful movie star
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 45 - depicted on image
白金髮女郎瓊哈勞,和她的同事第一位攝影師哈爾羅遜bai jin fa nu lang Qiong Halao, he ta de tong shi di yi wei she ying shi Haer Luoxunblonde lady Jean Harlow and her colleague, her first photographer Harold Rosson
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 45 - mentioned in caption
白金髮女郎瓊哈勞,和她的同事第一位攝影師哈爾羅遜bai jin fa nu lang Qiong Halao, he ta de tong shi di yi wei she ying shi Haer Luoxunblonde lady Jean Harlow and her colleague, her first photographer Harold Rosson
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 64 - depicted on image
媚艷女星瓊哈羅 (Jean Harlow)mei yan nu xing Qiong Haluo (Jean Harlow)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 64 - mentioned in caption
媚艷女星瓊哈羅 (Jean Harlow)mei yan nu xing Qiong Haluo (Jean Harlow)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 33 - depicted on image
琴哈羅(上左)瓊克勞馥(下左)近因爭奪佛蘭哥登,已起酸性作用,當然這是三角戀愛了Qinhaluo ( shang zuo ) Qiong Kelaofu (xia zuo )jin yin zheng duo Folan Gedeng ,yi qi suan xing zuo yong ,dang ran zhe shi san jiao lian ai le
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 33 - mentioned in caption
琴哈羅(上左)瓊克勞馥(下左)近因爭奪佛蘭哥登,已起酸性作用,當然這是三角戀愛了Qinhaluo ( shang zuo ) Qiong Kelaofu (xia zuo )jin yin zheng duo Folan Gedeng ,yi qi suan xing zuo yong ,dang ran zhe shi san jiao lian ai le
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 77 -
no captionno captionno caption
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 80 - depicted on image
瓊哈羅Qiong HaluoJean Harlow
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 80 - mentioned in caption
瓊哈羅Qiong HaluoJean Harlow
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 80 - depicted on image
琴哈蘿 Jean Horlow Qin Haluo Jean HorlowJean Harlow
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 80 - mentioned in caption
琴哈蘿 Jean Horlow Qin Haluo Jean HorlowJean Harlow
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 76 - mentioned in advertisement
影星照片社Yingxing zhao pian sheMovie Stars Photograph House