Browse

林伏初

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
林伏初Lin FuchuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 6
Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 34 - Photographer
村中之女勞働者cun zhong zhi nu lao dong zheA Woman Laborer in the Village
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 20, 21 - Photographer
西子湖畔之春Xi zi hu pan zhi chunThe Spring of Lakeside Xi Zi
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 21 - Photographer
東吳大學張亞珊女士(左)兩江女校廖長垣女士(右)Dong Wu da xue Zhang Yashan nu shi (zuo) Yu Jiang nu xiao Liao Changyuan nu shi (you)Ms Zhang Yashan from Dongwu University (left) Ms Liao Changyuan from Yu Jiang School for Women(right)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 19 - Photographer
杭州名媛 應敏敏女士Hangzhou ming yuan Ying Minmin nu shiThe famous lady of Hangzhou - Ms Ying Minmin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 19 - mentioned in caption
杭州名媛 應敏敏女士Hangzhou ming yuan Ying Minmin nu shiThe famous lady of Hangzhou - Ms Ying Minmin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 31, page: 39 - Photographer
蔣鳳子女士Jiang Fengzi nu shiMrs. Jiang Fengzi