Browse

啟秀學校

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
啟秀學校Qixiu xue xiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name
啟秀女塾Qixiu nu shuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
啟秀女校Qixiu nu xiaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
啟秀女學Qixiu nu xueOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
啟秀女子中學Qixiu nu zi zhong xueOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 10
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 2 - mentioned in caption
啟秀女校謝曼影女士Qixiu nu xiao Xie Manying nu shiMs Xie Manying of Qixiu girls' school/college
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 2 - mentioned in caption
李瑞初女士畢業于 啟秀女塾Li Ruichu nu shi bi ye yu Qixiu nu shuMs.Li Ruichu graduated from Qixiu Girl School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 1 - mentioned in caption
啓秀女塾蕭嘉雲女士玉影Qixiu nu shu Xiao Jiayun nu shi yu yingMs Xiao Jiayun from Qixiu Private Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 1 - mentioned in caption
啟秀女塾曹文仙女士近影Qixiu nu shu Cao Wenxian nu shi jin yingRecent photo of Ms Cao Wenxian from Qixiu Private Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 22 - mentioned in caption
陳泰恆君之女公子香瑛女士肄業於啟秀女校,旁為其令妹嬌容欲滴Chen Taiheng jun zhi nu gong zi Xiangying nu shi yi ye yu qi xiu nu xiao, pang wei qi ling mei jiao rong yu diMs Xiangying, the daughter of Chen Taiheng, studying at Qixiu girls' school. Her younger sister next to her is delicately pretty.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 20 - mentioned in caption
啟秀女校周素珊小姐Qixiu nu xiao Zhou Sushan xiao jieMuss Zhou Sushan goes to the Qixiu Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 2 - mentioned in caption
啟秀女學潘劍波女士Qixiu ni xue Pan jianbo nu shiMs. Pan Jianbo from the Qixiu Grils' School.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 30 - mentioned in caption
畢業了!:上海啟秀女校高中畢業全體bi ye le!: Shanghai Qixiu nu xiao gao zhong bi ye quan tiGraduation! The graduation class of the Shanghai Qixiu Girls' School.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 28, page: 1 - mentioned in caption
啟秀女子中學黃祖榕女士Qiliu nu zi zhong xue Huang Zurong nu shiMs. Huang Zurong goes to the Qixiu Grils' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 30 - mentioned in caption
前爪哇中華女學教員辜聯蟬女士現回滬在啟秀女校任職qian Zhuawa Zhonghua nu xue jiao yuan Gu Lianchan nu shi xian hui Hu zai Qixiu nu xiao ren zhiMs. Gu Lianchan is a former teacher at the Java Chinese Girls' School. She is now back to Shanghai and working at the Qixiu Girls' School