Browse

中西女塾

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
中西女塾Zhongxi nushuGiven Name (名)Chinesepreferred Name
中西女學Zhongxi nu xueOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 30
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 57 - mentioned in article
女界救國的我見nu jie jiu guo de wo jianMy opinion on saving the nation in terms of women
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 1 - mentioned in caption
中西女塾翁珊珍女士 (唐琴娟女士投)Zhongxi nu shu Weng Shanzhen nu shi (Tang Qinjuan nu shi tou)Ms Weng Shanzhen from Chinese-Western (Zhongxi) girls' school (contributed by Ms Tang Qinjuan)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 35 - mentioned in caption
王秦兩女士頗負盛名於中西女塾Wang Qin liang nu shi po fu sheng ming yu zhong xi nu shuMs Wang and Ms Qin, having an extremely high reputation at the Chinese-Western (Zhongxi) Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 4 - mentioned in caption
作者蔡寶瑎女士肄業於中西女塾zuo zhe Cai Baoxie nu shi yi ye ye Zhongxi nu shuThe author Ms Cai Baoxie studies at Chinese-Western (Zhongxi) girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 1 - mentioned in caption
潘振坤女士畢業于中西女塾頗聞名于社交界Pan Zhenkun nu shi bi ye yu zhong xi nu shu, po wen ming yu she jiao jieMs Pan Zhenkun graduates from Chinese-Western private girls' school. She is very well-known in social circles.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 6 - mentioned in caption
中西女塾校長楊美貞女士,為婦女界領袖之一,斐聲滬上Zhongxi nu shu xiao zhang Yang Meizhen nu shi, wei fu nu jie ling xiu zhi yi, fei sheng hu shangMs Yang Meizhen, headmaster of Zhongxi (Chinese-Western) Girls' School and one of the leading figures in women's world, well-known in Shanghai.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 2 - mentioned in caption
繆宗昭女士畢業于中西女塾Miao Zongzhao nu shi bi ye yu Zhongxi nu shu Ms Miao Zongzhao who graduated from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 10 - mentioned in caption
中西女塾高中全體之畢業生zhong xi nu shu gao zhong quan ti bi ye shengPhotograph of all the graduates from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' High School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 5 - mentioned in caption
中西女塾一九三一年畢業生瞿鴻佩女士玉影zhong xi nu shu yi jiu san yi nian bi ye sheng Ju Hongpei nu shi yu yingThe precious photograph of Ms Ju Hongpei, a graduate from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' School in 1931
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 6 - mentioned in caption
錢蓮蓮女士肄業于中西女塾愛好攝影Qian Lianlian nu shi yi ye yu Zhong-Xi nu shu ai hao she yingMs Qian Lianlian who graduated from Zhong-Xi (Chinese-Western) Private Girl's School is fond of photography
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 12 - mentioned in caption
中西女塾周綠霞女士玉影Zhong-Xi nu shu Zhou Luxia nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Zhou Luxia from Zhong-Xi (Chinese-Western) Private Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 6 - mentioned in caption
中西女塾瞿樵珮女士擅繪畫Zhong-Xi nu shu Qu Qiaopei nu shi shan hui huaMs Qu Qiaopei from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' School is good at painting
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 12 - mentioned in caption
中西女塾秦昭華女士之戲裝zhong xi nu shu Qin Zhaohua nu shi zhi xi zhuangMs Qin Zhaohua from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' School in a theatrical costume
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 1 - mentioned in caption
中西女塾林德昭女士玉影Zhong-Xi nu shu Lin Dezhao nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Lin Dezhao from Zhongxi (Chinese-Western) Private Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 5 - mentioned in caption
中西女塾林德昭女士zhong xi nu shu Lin Dezhao nu shiMs Lin Dezhao of Zhongxi (Chinese-Western) private girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 1 - mentioned in caption
中西女塾秦昭華女士玉影zhong xi nu shu qin shao hua nu shi yu yingPrecious photo of Ms Qin Shaohua from Zhongxi (Chinese-Western) private girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 2 - mentioned in caption
前中西女塾以美名之黃卓羣女士,此其凝視之攝影qian zhong xi nu shu yi mei ming zhi Huang Zhuoqun nu shi, ci qi ning shi zhi she yingMs Huang Zhuoqun formerly from Zhongxi (Chinese-Western) private girls' school, who is famous for her beauty, this is a photo of the her contemplation look
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 19 - mentioned in caption
中西女塾蕭麗芬女士玉照zhong xi nu shu Xiao Lifen nu shi yu zhaoPrecious photo of Ms Xiao Lifen from Zhongxi (Chinese-Western) girls' private school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 2 - mentioned in caption
花園中的中西女生李厲真小姐hua yuan zhong de zhong xi nu sheng Li Lizhen xiao jieMs Li Lizhen, a student from Zhongxi (Chinese-Western) school, in the garden
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 2 - mentioned in caption
周映霞女士為中西女塾頭班生,擅文學,好運動Zhou Yingxia nu shi wei zhong xi nu shu tou ban sheng, shan wen xue, hao yun dongMs Zhou Yingxia is a student in the best class in the Chinese-Western (Zhongxi) private girls' school, good at literature and fond of sports
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 1 - mentioned in caption
明眸皓齒之中西女生唐瓊琚ming mou hao chi zhi zhong xi nu sheng Tang QiongjuTang Qiongju, a female student from Zhongxi (Chinese-Western) girls' school with bright eyes and white teeth
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 2 - mentioned in caption
曾文姬女士前肄業於中西女塾Zeng Wenji nu shi qian si ye yu zhong xi nu shuMs Zeng Wenji graduated from Zhongxi (Chinese-Western) girls' school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 19 - mentioned in caption
謝文英女士執教鞭于中西女塾,循循善誘,故師生感情極佳。Xie Wenying nu shi zhi jiao bian yu Zhongxi nu shu, xun xun shan you, gu shi sheng gan qing ji jiaMs Xie Wenying is a teacher of Zhongxi (Chinese-Western) girls' school, good at giving methodical and patient guidance, therefore the relationship between this teacher and her students is very good.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 1 - mentioned in caption
畢業于中西塾之周映霞女士bi ye yu zhong xi shu zhi Zhou Yingxia nu shiMs Zhou Yingxia who graduated from Zhongxi (Chinese-Western) private school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 19 - mentioned in caption
中西女塾梁麗齡女士玉影zhong xi nu shu Liang Liling nu shi yu yingPrecious photo of Ms Liang Liling from Zhongxi (Chinese-Western) private girls' school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 34 - mentioned in caption
中西女塾黃樂羣女士Zhongxi nu shu Huang Yaoqun nu shiMs. Huang Yaogun from the Zhongxi Girls' School
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 27 - mentioned in caption
中西女學曾文姬女士Zhongxi nu xue Zeng Wenji nu shiMs. Zeng Wenji from the Zhongxi Girl's School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 22 - mentioned in caption
中西女學高材生徐肇循女士近影Zhongxi nu xue gao cai sheng Xu Zhaoxun nu shi jin yinga recent photo of Ms. Xu Zhaoxun, prominent student from the Zhongxi Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 1 - mentioned in caption
中西女校曾文嫻女士初秋之郊遊Zhongxi nu xiao Zeng Wenxian nu shi chu qiu zhi jiao youMs. Zeng Wenxian from the Zhongxi Girls' School picnicking in early autumn
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 29 - mentioned in caption
中西女塾榮潄仁女士Zhongxi nushu Rong Shuren nu shi