Browse

喬治

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
喬治QiaozhiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Note
Fictional character in a magazine story. Possibly Chinese version of the English name George.


Authority data
 - 


Assignments: 16
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 17 - mentioned in article
十三號侍者shi san hao shi zheThe waiter "number thirteen"
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 2, page: 18, 19, 20, 21, 22 - Author
新女子應具的條件Xin nu zi ying ju de tiao jianConditions new women should have
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 11 - mentioned in article
春宵之月夜chun xiao zhi yue yeA Moonlit Night in Spring
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - Author
婦女的歷史Fu nu de li shiThe history of women
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 27, 28, 29, 30 - mentioned in article
我國女青年的傾向Wo guo nu qing nian de qing xiangThe tendencies of our country s young ladies
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 - mentioned in article
歐洲裝飾的進化及法蘭西的時裝Ouzhou zhuang shi de jin hua ji Falanxi de shi zhuangThe evolution of European decoration and French fashion
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 - Author
婦女的歷史 Fu nu de li shiWomen's history
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 61, 62 - Author
愛的價值Ai de jia zhiThe value of love
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 97 -
女子讀書的開端Nu zi du shu de kai duanThe beginning of girls reading
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 12, page: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 - Author
婦女的歷史(續)Fu nu de li shi (xu)Women's history (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 36, 37 - Author
好萊塢中的一位賢妻良母Haolaiwu zhong de yi wei xian qi liang muA virtuous wife and good mother in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 19 - mentioned in article
黎明li mingDawn
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 23 - mentioned in article
一霎那yi sha naIn an instant
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 9 - mentioned in article
色鬼se guiAmorist
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 8 - mentioned in article
丈夫怕見生人zhang fu pa jian sheng ren(My) husband is afraid of meeting strangers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 8 - mentioned in article
玩具wan juToys