Browse

幼雄

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
幼雄YouxiongPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 44
Article
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 1, page: 270, 271, 272, 273, 274, 275 - Author
德國婦女家庭生活Deguo fu nu jian ting sheng huoThe family lives of German women
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 1, page: 310, 311, 312, 313 - Author
合宜的家庭經濟生活He yi de jia ting xheng huoAppropriate family life
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 - Author
動物界的母性愛 Dong wu jie de mu xing aiMotherly love in the world of animals
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 340, 341, 342, 343, 344, 345 - Author
睡眠與人生Shui mian yu ren shengSleep and life
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 83, 84, 85 - Author
男性的女子和女性的男子Nan xing de nu zi he nu xing de nan ziMasculine women and feminine men
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 91, 92 - Author
心算奇才Xin suan qi caiGenius of mental arithmetic
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 101 - Author
雨中的魚和蛙Yu zhong de yu he waFish and toad in the rain
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 104, 105, 106, 107 - Author
文化生活與科學Wen hua sheng huo yu ke xueCultural life and science
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 34, 35, 36, 37 - Author
俄羅斯的母親輿兒童Erluosi de mu qin yu er tongRussian mother and children
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 62, 63, 64 - Translator
娼妓之衛生的取締Chang ji zhi wei sheng de qu diHygenic ban on prostitution
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 83 - Author
死海Si haiThe dead sea
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 89, 90 - Author
水棲動物的戀愛生活Shui qi dong wu de lian ai sheng huoLove story of animals that live in water
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 92 - Author
血雨Xue yuBlood rain
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 3, page: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 - Author
生物界的親善Sheng wu jie de qin shanGoodwill in nature
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 150, 151, 152, 153, 154 - Author
德國最近之離婚調查Deguo zui jin zhi li hun diao chaA recent survey on divorce in Germany
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 56, 57, 58 - Author
XiaoLaugh
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 89, 90, 91 - Author
魚的空中飛行和路上生活Yu de kong zhong fei xing he lu shang sheng huoFishes that can fly in the sky and live on land
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 95, 96, 97, 98 - Author
動物的壽命Dong wu de shou mingThe lives of animals
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 5, page: 96, 97, 98, 99, 100 - Author
創建道爾頓制的女教育家柏克赫斯特女士Chuang jian dao her dun zhi de nu jiao yu jia Baikehesite nu shiFemale educator, Miss Parkhurst
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 5, page: 103, 104, 105, 106, 107 - Author
英國勞動黨內閣勞動部次長蓬德斐爾女士Yingguo lao dong dang ne ge lao dong bu ci zhang Pengdefeier nu shiA woman minister in England's labour party cabinet
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 110, 111, 112, 113 - Author
英國的婦女政治家Yinguo de fu nu zheng zhi jiaFemale politicians of England
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 6, page: 27, 28, 29, 30, 31 - Translator
愛倫凱之更新教化論Ailunkai zhi geng xin jiao hua lunEllen Key's Recreative Culture
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 6, page: 37, 38, 39 - Translator
法國的女學生生活Fa guo de nu xue sheng sheng huoLife of female students in France
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 127, 128, 129, 130, 131 - Author
梅雨及黴(附圖三)Mei yu ji meiThe rainy season and mildew
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 7, page: 117, 118, 119, 120, 121, 122 - Translator
女子的運動競技Nu zi de yun dong jing jiWomen's athletics
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 202, 203, 204 - Author
利用環境的優生學Li yong huan jing de you sheng xueA eugenics which makes use of surrounding environments
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 139, 140, 141, 142, 143, 144 - Author
起死回生的新法Qi si hui sheng de xin faNew methods of bringing the dying back to life
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 8, page: 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 - Translator
女子的運動競技(續)Nu zi de yun dong jing ji (xu)Women's athletics
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Author
關於相對論的常識Guan yu xiang dui lun de chang shiThe general knowledge about relativity
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 99, 100 - Author
俄國音樂天才E guo yin yue tian caiA Music genius of Russia
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 102, 103, 104 - Author
昆蟲的鳴器與聽器Kun chong de ming qi yu ting qiThe whistle and listeners of the insect
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 9, page: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 - Translator
女子的運動競技Nu zi de yun dong jing jiWomen's athletics
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 107, 108, 109, 110, 111 - Author
礦石收音機的能力增進Kuang shi shou yin ji de neng li zeng jinThe improvement of crystal radios
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 10, page: 171, 172, 173, 174, 175 - Translator
女子的運動競技(續)Nu zi de yun dong jing jiWomen's athletics
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 11, page: 28, 29, 30 - Translator
女子的經濟獨立與家庭Nu zi de jing ji du li yu jia tingThe family and women's financial independence
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 11, page: 39, 40 - Translator
美國的女學生Meiguo de nu xue shengGirl students in America
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 11, page: 49, 50, 51, 52, 53, 54 - Translator
家庭中的兒童貨幣教育Jia ting zhong de er tong huo bi jiao yuEducating children about money at home
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 11, page: 56, 57, 58, 59 - Author
戀愛的選擇Lian'ai de xuan zeChoices in love
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 11, page: 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 - Translator
女子的運動競技(續)Nu zi de yun dong jing ji (xu)Women's athletics (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 12, page: 153, 154, 155, 156, 157, 158 - Translator
女子的運動競技Nu ze de yun dong jing jiAthletics for women
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 82 - Author
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 153 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 101 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 156 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany