Browse

繭翁

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
繭翁Jian WengPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 27
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 112 - Author
疲乏的原因Pi fa de yuan yinThe reason for lassitude
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 112, 113 - Author
頭暈的現象Tou yun de xian xiangThe phenomenon of megrim
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 113 - Author
打嚏的作用Da ti de zuo yongThe function of sneeze
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 113, 114 - Author
山的成因Shan de cheng yinThe cause of mountains
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 114 - Author
馬力Ma liDynamics
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 97 - Author
動物的預知氣候Dong wu de yu zhi qi houAnimals' expectations of the climate
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 97, 98 - Author
無機物Wu ji wuMineral
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 98 - Author
使我們覺得飢餓的機官Shi wo men jue de ji e de ji guanOrgan that let us feel hungry
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 98, 99 - Author
痛楚Tong chuPain
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 97 - Author
髮禿的原因Fa tu de yuan yinThe reasons for calvities
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 97 - Author
毛髮的將來Mao fa de jiang laiThe future of hair
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 97 - Author
橡皮小史Xiang pi xiao shiA brief history of eraser
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 98, 99, 100, 101, 102 - Translator
家庭看護談Jia ting kan hu tanComments on how to take care of family
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 88 - Author
物質冷熱的原理Wu zhi leng re de yuan liPrinciples for materials to be cold or warm
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 88, 89 - Author
飲酒時舉杯相觸的歷史Yin jiu shi ju bei xiang chu de li shiHistory of bottom up
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 89 - Author
鉛粉的元素Qian fen de yuan suIngredients of chalk
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 92, 93, 94, 95 - Translator
家庭看護談(續)Jia ting kan hu tan (xu)Comments on how to take care of family (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 70, 71, 72 - Translator
春困的原因和治療方法Chun kun de yuan yin he zhi liao fang faThe causes and treatments of spring fever
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 96, 97 - Author
嗅覺Xiu jueThe sense of smell
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 97 - Author
味覺Wei jueThe sense of taste
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 98, 99 - Author
花香的作用Hua xiang de zuo yongThe function of flowers' aroma
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 100, 101, 102 - Translator
衣服經濟談Yi fu jing ji tanA talk about cloth from economic view
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 68, 69, 70, 71, 72 - Translator
牧羊淺說Mu yang qian shuoAn elementary introduction to sheepherding
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 96, 97, 98, 99 - Translator
新生嬰孩保育法Xin sheng ying hai bao yu faCare methods for the newborn
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 69, 70, 71, 72, 73 - Author
果醬簡製法Guo jiang jian zhi faEasy ways to make jam
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 79, 80 - Author
紙盆種植法Zhi pen zhong zhi faWays to grow paper-plate plants
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 105 - Author
石子的成因Shi zi de cheng yinThe cause of the stone