Browse

張浣英

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張浣英Zhang HuanyingGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Note
吳江私立麗則女子中學一年級生


Authority data
 - 


Assignments: 14
Article
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 166, 167 - Author
記保加利亞之婦人Ji Bao jia li ya zhi fu renBulgarian women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 115, 116 - Author
復謝吳芝瑛女士寫本校國恥碑陰文啟Fu xie Wu Zhiying nu shi xie ben xiao guo chi bei yiin wen qiA letter to express our gratitude to Ms Wu Zhiying for writting the inscription on the stele of national shame for our school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 92 - Author
無錫競志女學十週紀念錄燼存序Wuxi Jingzhi nu xue shi zhou ji nian lu jin cun xuA preface to the tenth anniversary of Jingzhi women's school, Wuxi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 94, 95, 96, 97, 98 - Translator
印書箴譯太西三十軼事之 The Frist PrinterYin shu zhen yi Tai xi san shi yi shi zhi The First Printer"The First Printer" translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 97 - Author
記風雨勤斯圖Ji Feng yu qin si tuTo record the painting of Working Hard in Wind and Rain
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 100, 101 - Translator
嘉利樂別傳(譯James Baldwin所著泰西三十軼事之一)Jia li le bie zhuan (yi James Baldwin suo zhu Taixi san shi yi shi zhi yi)Biography of Galileo (translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 101 - Author
擬追悼本校金女師宮芸徵誄歌詩文引Ni zhui dao ben xiao Jing nu shi Gongyun lei ge shi wen yinDraft of the preface to elegies, songs, poetry, and prose mourning the female teacher in our school, Jin Gongyun
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 102, 103 - Author
追悼金女士誄文Zhui dao Jin nu shi lei wenElegy for Ms. Jin
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 103, 104 - Author
長至節饋候親友箋Chang zhi jie kui hou qin you jianA greeting letter to friends and relatives on the winter solstice
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 102 - Author
文母頌Wen mu song Praise for the literati women
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 11, page: 32 - Author
麗則女學國恥紀念碑陰Li ze nu xue guo chi ji nian bei yin Li ze girls' school commemoration stele of China's humiliation
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 11, page: 34 - Author
擬丐桐城吳芝瑛女士寫本校國恥紀念碑碑陰啟Ni gai tong cheng wu zhi ying nu shi xue ben xiao guo chi ji nian bei bei yin qiNote on Mrs. Wu Zhi Ying's draft for the stele commemorating the nation's humilation
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 105, 106 - Author
擬復謝輓誄本校金宮芸女士詩歌文啟Ni fu xie wan lei ben xiao jin gong yun nu shi shi ge wen qi
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 28, 29 - Author
祭孔子文Ji kong zi wenLament to Confucius