Browse

陸振權

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陸振權Lu ZhenquanGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 23
Article
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 167 - Author
記保加利亞之婦人Ji Bao jia li ya zhi fu renBulgarian women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 116 - Author
復謝吳芝瑛女士寫本校國恥碑陰文啟Fu xie Wu Zhiying nu shi xie ben xiao guo chi bei yiin wen qiA letter to express our gratitude to Ms Wu Zhiying for writting the inscription on the stele of national shame for our school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 124 - Author
作札餽蟹并約人看菊花Zuo zha kui xie bing yue ren kan ju huaWriting a letter, presenting crabs, and making a date to admire the beauty of chrysanthemum
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 91, 92 - Author
無錫競志女學十週紀念錄燼存序Wuxi Jingzhi nu xue shi zhou ji nian lu jin cun xuA preface to the tenth anniversary of Jingzhi women's school, Wuxi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 94, 95, 96, 97, 98 - Translator
印書箴譯太西三十軼事之 The Frist PrinterYin shu zhen yi Tai xi san shi yi shi zhi The First Printer"The First Printer" translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 96 - Author
記風雨勤斯圖Ji Feng yu qin si tuTo record the painting of Working Hard in Wind and Rain
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 4, page: 139, 140 - Author
本校與賽吳江縣校第一屆聯合運動優勝讓爵記Běn xiào yǔ sài wú jiāng xiàn xiào dì yī jiè lián hé yùn dòng yōu shèng ràng jué jì
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 4, page: 145 - Author
本校週報頌詞Běn xiào zhōu bào róng cíOde to this school's weekly paper
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 98, 99 - Author
婦從女帚釋Fu cong nu zhou shiTo explain why the character "fu" is composed of "nu" and "zhou"
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 105 - Author
長至節饋候親友箋Chang zhi jie kui hou qin you jianA greeting letter to friends and relatives on the winter solstice
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 7, page: 127, 128 - Author
余女士南遊日記序略Yú nǚ shì nán yóu rì jì xù lüèPreface and summary of the travelogue of Ms. Yu's southern trip
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 104 - Author
讀曾子固列女傳目錄序書後Du Ceng Zigu lie nu zhuan mu lu xu shu houAfter reading the biography of exemplary women by Ceng Zigu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 107, 108 - Author
春雨箋候友人Chun yu jian hou you renJottings on spring rain whilst waiting for a friend
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 8, page: 136, 137 - Author
本校學藝會籌備芻議Běn xiào xué yì huì chóu bèi chú yì
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 98, 99 - Author
魯敬姜不廢績論Lu jing jiang bu fei ji lun
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 101, 102 - Author
本校學生圖書館成立記Ben jiao xue sheng tu shu guan cheng li jiReport on setting up the library at this school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 92 - Author
贈張浣英序Zeng Zhang wan ying xu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 94 - Author
本校成立第十一週紀念日頌辭Ben xiao cheng li di shi yi zhou ji nian ri song ci Ode to establishing our school's 11th week memorial day
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 11, page: 35 - Publisher
擬丐桐城吳芝瑛女士寫本校國恥紀念碑碑陰啟Ni gai tong cheng wu zhi ying nu shi xue ben xiao guo chi ji nian bei bei yin qiNote on Mrs. Wu Zhi Ying's draft for the stele commemorating the nation's humilation
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 106, 107 - Author
擬復謝輓誄本校金宮芸女士詩歌文聯啟Ni fu xie wan lei ben xiao jin gong yun nu shi shi ge wen lian qiDraft of eulogy for Mrs Jin Gongyun's poetry from our school
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 28 - Author
祭孔子文Ji kong zi wenLament to Confucius
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 107, 108 - Author
題識英女勃雷騰暑月蒙古遊記Ti shi Yingwen bo lei teng shu yue Menggu you ji Annotated travelogue from a school vacation trip to Mongolia by English woman ?Bo Leiteng
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 169 - Author
金宮芸女士傳Jin Gongyun nu shi zhuangBiography of Professor (female) Jin Gongyun