Browse

趙仁鏡

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
趙仁鏡Zhao RenjingGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Note
吳江私立麗則女子中學一年級生


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 164, 165 - Author
記保加利亞之婦人Ji Bao jia li ya zhi fu renBulgarian women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 109, 110 - Translator
亞幾梅笛別傳/譯美国James Baldwin氏著三十佚事之一Yajimeidi bie zhuan yi mei guo James Baldwin shi zhu san shi yi shi zhi yiBiography of Archimedes translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 116, 117 - Author
復謝吳芝瑛女士寫本校國恥碑陰文啟Fu xie Wu Zhiying nu shi xie ben xiao guo chi bei yiin wen qiA letter to express our gratitude to Ms Wu Zhiying for writting the inscription on the stele of national shame for our school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 126 - Author
作札餽蟹并約人看菊花Zuo zha kui xie bing yue ren kan ju huaWrite a letter to present a gift of crabs, and to invite someone to admire chrysanthemums together
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 90 - Author
無錫競志女學十週紀念錄燼存序Wuxi Jingzhi nu xue shi zhou ji nian lu jin cun xuA preface to the tenth anniversary of Jingzhi women's school, Wuxi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 102, 103 - Author
追悼金女士誄文Zhui dao Jin nu shi lei wenElegy for Ms. Jin
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 131 - Author
本校十二週紀念運動會誌略 Ben xiao shi er zhou ji nian yun dong hui zhi lueThe slightly mark on sports competition of 12th anniversary of our school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 106, 107 - Author
李夫人墓表Li fu ren mu biaoLady Li's tomb inscription
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 6, page: 151, 152 - Author
本校十二週級念會中學部成縝展覽室敘略Běn xiào shí èr zhōu jí niàn huì zhōng xué bù chéng chēn zhǎn lǎn shì xù lüèBrief report of this school's 12th commemoration Cheng chen exhibtion of the middle school section
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 105 - Author
祀先蠶議Si xian can yiWorshipping the first silkworms, a discussion
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 9, page: 143, 144 - Author
本校十二週紀念會嘉賓演講誌略Běn xiào shí èr zhōu jì niàn huì jiā bīn yǎn jiǎng zhì lüè
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 91 - Author
贈張浣英序Zeng Zhang wan ying xu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 106 - Author
擬復謝輓誄本校金宮芸女士詩歌文聯啟Ni fu xie wan lei ben xiao jin gong yun nu shi shi ge wen lian qiDraft of eulogy for Mrs Jin Gongyun's poetry from our school