Browse

蔣漢傑

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
蔣漢傑Jiang HanjieGiven Name (名)Chinesepreferred Name
蔣漢傑女士Jiang Hanjie nüshiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Note
浙江女子師範學校正科丙辰畢業生


Authority data
 - 


Assignments: 4
Image
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 17 - depicted on image
浙江女子師範學校正科丙辰畢業攝影/ 第一排 阮啟顓/ 許藹青/ 周承茂/ 馮鳥笑/ 朱錦咸施薔/ 姚神霞/ 第二排 宓慈雲/ 沈文徵/ 沈藕玉/ 陶家賢/ 湯祥芝/ 蔡新寶/ 陳閨榴/ 第三排 朱凝/ 韓群楚/ 魏晉/ 湯修慧/ 徐鈴卿/ 查美英/ 蔣漢傑Zhejiang nu zi shi fan xue xiao zheng ke bing chen bi ye she ying/ di yi pai Ruan Qizhuan/ Xu Aiqing/ Zhou Chengma/ Feng Niaoxiao/ Zhu Jinxian/ Shi Qiang/ Yao Shenxia/ di er pai Mi Ciyun/ Shen Wenzheng/ Shen Ouyu/ Tao Jiaxian/ Tang Xiangzhi/ Cai Xinbao/ Chen Guiliu/ Di san pai Zhu Ning/ Han Qunchu/ Weijin/ Tang Xiuhui/ Xu Lingqing/ Cha Meiying/ Jiang HanjieGraduation photo of the class of 1916 of the Zhejiang Normal School for Women/ First row: Ruan Qizhuan/ Xu Aiqing/ Zhou Chengma/ Feng Niaoxiao/ Zhu Jinxian/ Shi Qiang/ Yao Shenxia/ Second row: Mi Ciyun/ Shen Wenzheng/ Shen Ouyu/ Tao Jiaxian/ Tang Xiangzhi/ Cai Xinbao/ Chen Guiliu/ Third row: Zhu Ning/ Han Qunchu/ Weijin/ Tang Xiuhui/ Xu Lingqing/ Cha Meiying/ Jiang Hanjie
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 17 - mentioned in caption
浙江女子師範學校正科丙辰畢業攝影/ 第一排 阮啟顓/ 許藹青/ 周承茂/ 馮鳥笑/ 朱錦咸施薔/ 姚神霞/ 第二排 宓慈雲/ 沈文徵/ 沈藕玉/ 陶家賢/ 湯祥芝/ 蔡新寶/ 陳閨榴/ 第三排 朱凝/ 韓群楚/ 魏晉/ 湯修慧/ 徐鈴卿/ 查美英/ 蔣漢傑Zhejiang nu zi shi fan xue xiao zheng ke bing chen bi ye she ying/ di yi pai Ruan Qizhuan/ Xu Aiqing/ Zhou Chengma/ Feng Niaoxiao/ Zhu Jinxian/ Shi Qiang/ Yao Shenxia/ di er pai Mi Ciyun/ Shen Wenzheng/ Shen Ouyu/ Tao Jiaxian/ Tang Xiangzhi/ Cai Xinbao/ Chen Guiliu/ Di san pai Zhu Ning/ Han Qunchu/ Weijin/ Tang Xiuhui/ Xu Lingqing/ Cha Meiying/ Jiang HanjieGraduation photo of the class of 1916 of the Zhejiang Normal School for Women/ First row: Ruan Qizhuan/ Xu Aiqing/ Zhou Chengma/ Feng Niaoxiao/ Zhu Jinxian/ Shi Qiang/ Yao Shenxia/ Second row: Mi Ciyun/ Shen Wenzheng/ Shen Ouyu/ Tao Jiaxian/ Tang Xiangzhi/ Cai Xinbao/ Chen Guiliu/ Third row: Zhu Ning/ Han Qunchu/ Weijin/ Tang Xiuhui/ Xu Lingqing/ Cha Meiying/ Jiang Hanjie
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 17 - depicted on image
湯修慧女士/ 蔣漢傑女士Tang Xiuhui nu shi/ Jiang Hanjie nu shiMs. Tang Xiuhui/ Ms. Jiang Hanjie
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 17 - mentioned in caption
湯修慧女士/ 蔣漢傑女士Tang Xiuhui nu shi/ Jiang Hanjie nu shiMs. Tang Xiuhui/ Ms. Jiang Hanjie