Browse

大雄

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
大雄Da XiongPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 6
Article
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 69 - Author
賀何氏女工學塾He He shi nu gong xue shuCongratulating the He women's polytechnic
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 78 - Author
女國民勵志歌Nu guo min li zhi geA song for encouring the ambition of women citizens
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 78 - Author
明季寇亂婦女不辱而自殺者無算為紀詩以嘉之Ming ji kou luan fu nu bu ru er zi sha zhe wu suan wei ji shi yi jia zhiDuring a period of the Ming bandits created chaos; those women who avoided humiliation by committing suicide were invari
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 78 - Author
讀女界鐘感言Du Nu jie zhong gan yanMy words and feelings on reading "A Tocsin for Women"
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 64, 65, 66 - Author
女中華傳奇(徵文甲等之一)Nu zhonghua chuan qi (zheng wen jia deng zhi yi)Strange tales of Chinese women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 79 - Author
題女子世界Ti Nuzi shijieOn Women's World