Browse

三和公司

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
三和公司Sanhe gong siOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Note


Authority data
 - 


Assignments: 86
Article
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 64, 65 - mentioned in article
本刊創用住址印刷機啟事ben kan chuang yong zhu zhi yin shua ji qi shiThe announcement to use address printer
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 37 - Donor
電影明星海倫最近攝影dian ying ming xing Hailun zui jin sheyingThe most recent photograph of the movie star Helen Johnson
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 40 - Donor
電影明星珍妮蓋諾近影dian ying ming xing Zhenni Gainuo jin yingA recent photograph of the movie star Janet Gaynor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 40 - Donor
甜姊兒南錫最近小影tian zi er Nanxi zui jin xiao yingA recent small-sized photo of sweet girl Nancy [Carroll]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 39 - Donor
愛妮達潘琪近影Ainida Panqi jin yingRecent photograph of Anita Page
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 40 - Donor
電影明星費蕾近影dian ying ming xing Fei Lei jin yingA recent photograph of the movie star Fay Wray
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 39 - Donor
麗琳甘許近影Lilin Ganxu jin yingRecent photo of Lilian Gish
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 39 - Donor
卡洛浪白特近影Kaluo Langbaite jin yingRecent photo of Carole Lombard
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 39 - Donor
陶樂賽喬頓戲皂泡之攝影Taolesai Qiaodun xi zao pao zhi she yingPhoto of Dorothy Jordan playing with bubbles
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 39 - Donor
電影男星雷夢拿伐羅之肖像dian ying nan xing Leimeng Nafaluo zhi xiao xiangThe portrait of the male movie star Roman Novarro
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 36 - mentioned in advertisement
驚人發明之國貨國民政府實業部特許專利之玲瓏膠泥 jing ren fa ming zhi guo huo guo min zheng fu shi ye bu te xu zhuan li zhi Linglong jiao niLinglong glue, amazing invention, domestic product, specially permitted by the department of industry and commerce of the National Government
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 43 - mentioned in advertisement
玲瓏書盒Linglong shu heLinglong book box
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 42 - mentioned in advertisement
玲瓏書盒Linglong shu heLinglong book case
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 53 - mentioned in article
底片保留袋di pian bao liou daifilm sleeves
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 59 - mentioned in article
補取"玲瓏"之良機bu qu "Linglong" zhi liang jia good chance to order old issues of Linglong
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 49 - mentioned in advertisement
玲瓏彙刊廉售Linglong hui kan lian shouLinglong Collections on sale
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 28 - Publisher
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 40 - Publisher
中外電影明星照片廉售zhong wai dian ying ming xing zhao pian lian shou 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 40 - mentioned in advertisement
中外電影明星照片廉售zhong wai dian ying ming xing zhao pian lian shou 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 40 - Publisher
攝影畫報彙集Sheying Huabao hui ji  
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 40 - mentioned in advertisement
攝影畫報彙集Sheying Huabao hui ji  
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 49 - Publisher
補取「玲瓏」之良機bu qu Ling long zhi liang ji 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 49 - mentioned in advertisement
補取「玲瓏」之良機bu qu Ling long zhi liang ji 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 3, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 3, page: 49 - mentioned in advertisement
補取「玲瓏」之良機bu qu Linglong zhi liang ji
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 28 - Publisher
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 44 - mentioned in advertisement
補取「玲瓏」之良機bu qu Linglong zhi liang ji
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 57 - mentioned in advertisement
玲瓏彙刊及存書大傾銷Linglong hui kan ji cun shu da qing xiao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 49 - mentioned in advertisement
玲瓏彙刊及存書大傾銷Linglong hui kan ji cun shu da qing xiao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 28 - Publisher
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 49 - mentioned in advertisement
玲瓏彙刊及存書大傾銷Linglong hui kan ji cun shu da qing xiao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 28 - Publisher
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 49 - mentioned in advertisement
玲瓏彙刊及存書大傾銷Linglong hui kan ji cun shu da qing xiao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 63 - mentioned in advertisement
中外電影明星照片大本營zhong wai dian ying ming xing zhao pian da ben ying 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 28 - Publisher
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 28 - mentioned in advertisement
定報價目ding bao jia mu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 49 - mentioned in advertisement
玲瓏彙刊及存書大傾銷Linglong hui kan ji cun shu da qing xiao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 47 - mentioned in advertisement
特別鮮味的:喜鵲牌醬油te bie xian wei de:Xiquepai jiang you 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 26, page: 11 - mentioned in advertisement
婦女隱痛之救星 fu nu yin tong zhi jiu xingThe savior of women from their secret pains
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 26, page: 58 - mentioned in advertisement
電聲電影圖畫週刊Diansheng dian ying tu hua zhou kanDiansheng Movie Weely
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 33 - mentioned in advertisement
婦女隱痛之救星 fu nu yin tong zhi jiu xingThe savior of women from their secret pains
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 38 - mentioned in advertisement
景泰藍銀質徽章及戒指、手觸、別針jing tai lan yin zhi hui zhang ji jie zhi, shou chu, bie zhenCloisonnes, silver badges and rings, bracelets, brooches
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 68 - mentioned in advertisement
少女們的愛shao nu men de aiGirl's love
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 27 - mentioned in advertisement
男子的醜態nan zi de chou taiMen's ugly manner
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 28 - mentioned in advertisement
少女們的愛shao nu men de aiGirls' love
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 38 - mentioned in advertisement
直接定閱玲瓏雜誌、攝影畫報、電聲週刊 六大利益zhi jie ding yue Linglong za zhi, Sheying hua bao, Diansheng zhou kan liu da li yi  Six benefits of direct subscription to the Linglong Magazine, the Pictorial Weekly and the Movie Weekly
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 49 - mentioned in advertisement
婦女隱痛之救星 fu nu yin tong zhi jiu xingThe savior of women from their secret pains
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 57 - mentioned in advertisement
婦女隱痛之救星 fu nu yin tong zhi jiu xingThe savior of women from their secret pains
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 77 - mentioned in advertisement
男子的醜態nan zi de chou taiMen's ugly manner
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 29 - mentioned in advertisement
直接定閱玲瓏雜誌、攝影畫報、電聲週刊 七大利益zhi jie ding yue Linglong za zhi, Sheying hua bao, Diansheng zhou kan qi da li yi  
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 30 - mentioned in advertisement
少女們的愛shao nu men de ai
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 48 - mentioned in advertisement
男子的醜態nan zi de chou tai
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 65 - mentioned in advertisement
婦女隱痛之救星 fu nu yin tong zhi jiu xing
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 30 - mentioned in advertisement
少女們的愛shao nu men de ai
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 77 - mentioned in advertisement
景泰藍銀質徽章及戒指、手觸、別針jing tai lan yin zhi hui zhang ji jie zhi, shou chu, bie zhen
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 11, page: 38 - mentioned in advertisement
婦女隱痛之救星Fu nu yin tong zhi jiu xingThe liberation from a woman's secret anguish
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 38 - mentioned in advertisement
青春少女們不可不讀少女們的愛qing chun shao nu men bu ke bu du 'shao nu men de ai'Young girls should read Girls' Love
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 51 - mentioned in advertisement
好萊塢美美唇膏Haolaiwu Meimei chun gaoHollywood Meimei Lipstick
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 34, page: 30 - mentioned in advertisement
玲瓏書盒Linglong shu heLinglong book box
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 28 - mentioned in advertisement
美美唇膏Meimei chun gaoMeimei lipstick
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 24 - mentioned in advertisement
景泰藍銀質徽章及戒指、手觸、別針jing tai lan yin zhi hui zhang ji jie zhi, shou chu, bie zhenCloisonnes, silver badges and rings, bracelets, brooches
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 71 - mentioned in advertisement
景泰藍銀質徽章Jing Tai Lan yin zhi hui zhangCloisonne silver Badge
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 48 - mentioned in advertisement
景泰藍銀質徽章Jing Tai Lan yin zhi hui zhangCloisonne silver Badge
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 52 - mentioned in advertisement
精神疲憊之補救jing shen pi bei zhi bu jiuThe remedy for mental exhaustion
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 49 - mentioned in article
景泰藍銀質徽章及戒指、手觸、別針jing tai lan yin zhi hui zhang ji jie zhi, shou zhuo, bie zhenCloisonne silver badges and rings, bracelets, brooches
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 18 - Distributor
照相襯紙zhao xiang chen zhiLining paper for photos
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 68 - Distributor
家庭標準乒乓柱Jia ting ping pang zhuStandard table tennis
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 68 - Producer
家庭標準乒乓柱Jia ting ping pang zhuStandard table tennis
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 3 - Distributor
“玲瓏”婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 73 - mentioned in advertisement
好萊塢美玲l唇膏Haolaiwu Meiling chun gaoHollywood Meiling Lipstick
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 30 - mentioned in advertisement
唇的美chun de meiBeauty of lips
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 47 - mentioned in advertisement
怎樣美化家庭用品zen yang mei hua jia ting yong pinHow to beautify household goods
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 51 - mentioned in advertisement
救星jiu xingEmancipator
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 47 - Producer
玲瓏衣鉤Linglong yi gouLin Loon clothes hook
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 3 - Distributor
“玲瓏”婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 47 - Distributor
玲瓏醬油Linlong Jiang youThe "Lin Loon" soy sauce