Browse

記者

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
記者JizheOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 6
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 120 - Author
溫氏母訓Wen shi mu xunMother s teaching of Mrs. Wen
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 3, page: 144 - Author
女飛行家史蒂生女士演說飛機記Nu fei hang jia shi di sheng nu shi yan shuo fei ji jiRecord of aviator Ms. Shi Disheng's speech on aircraft
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 7, page: 198, 199, 200 - Author
巴拿瑪賽會中中國教育品之批評Banama sai hui zhong zhong guo jiao yu pin zhi bi pingPanama conference critique of Chinese educational products
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 8, page: 101, 102, 103, 104 - Editor
時事要聞Shi shi yao wenImportant news of the day
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 5 - Author
最新發明的“人造人”zui jin fa ming de ren zao renThe newest invented "artificial human"
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 139 - Author
編輯室之談話Bian ji shi zhi tan huaFrom the office of the editor