Browse

光藝

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
光藝GuangyiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 14
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 2 - Photographer
施惠珍女士負盛名於滬婦女界Shi Huizhen nu shi fu sheng ming yu hu fu nu jieMs Shi Huizhen, renowned in the women's world in Shanghai
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 12 - Photographer
瞿鸿仁與盛女士結婚合影Qu Hongren yu Sheng nu shi jie hun he yingGroup photopraph taken at the wedding of Qu Hongren and Ms Sheng
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 1 - Photographer
素裝淡服最為大方近頗流行與海上此馮女士近影su zhuang dan fu zui wie da fang jin po liu xing yu hai shang ci Feng nu shi jin yingPlain makeup and clothes is the most decent. It is rather popular recently in Shanghai. This is a recent photo of Ms Feng
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 1 - Photographer
陳美珥女士肄業于光華大學(其作品見本刊第七期)Chen Meier nu shi yi ye yu Guanghua da xue (qi zuo pin jian ben kan di qi qi) Ms. Chen Meier graduated from Guanghua University (her work, see Issue 7)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 11 - Photographer
葛璐茜女士春天的新裝。用薄紗製成,極爲輕爽。尤合跳舞之用。Ge Luqian nu shi chun tian de xin zhuang. Yong bo sha zhi cheng, ji wei qing shuang. You he tiao wu zhi yong. The new spring dress of Ms Ge Luqian. Made from/with chiffon, it is extremely light. It is particularly suitable for (at) dancing (parties).
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 1 - Photographer
李金容女士玉影Li Jinrong nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Li Jinrong
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 1 - Photographer
封面為葛璐茜令妹璐德女士feng mian wei Ge Luqian ling mei Lude nu shiThe cover shows Ms Lude, the sister of Ge Luqian
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 2 - Photographer
她的明眸皓齒是惹得人的稱羨,這張是她伴新娘後的攝影Ta de ming mou hao chi shi re de ren de cheng xian. zhe zhang shi ta ban xin niang hou de she yingHer bright eyes and white teech are admired by people. This is a photo taken after a wedding in which she was maid of honor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 1 - Photographer
曾紹真女士素負盛名於交際界,精舞蹈擅游泳,名滿香港。Zeng Shaozhen nu shi su fu sheng ming yu jiao ji jie, jing wu dao shan you yong, ming man Hong KongMs Zeng Shaozhen has a high reputation in social circles, excellent in dancing and swimming, well-known in Hong Kong
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 1 - Photographer
復旦大學教授溫崇信夫人最近之玉影fu dan da xue jiao shou Wen Chongxin fu ren zui jin zhi yu yingRecent precious photo of the wife of Professor Wen Chongxin of Fudan university
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 1 - Photographer
?雪瓊女士? Xueqiong nu shiMs ? Xueqiong
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 22 - Photographer
陳華女士的畢業服裝Chen Hua nu shi de bi ye fu zhuangThe graduation attire of Ms Chen Hua
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 21 - Photographer
復旦大學梁培樹女士近影Fudan da xue Liang Peishu nu shi jin yinga recent photo of Ms. Liang Peishu from the Fudan University
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 1 - Photographer
陳美磯女士Chen Meiji nu shi