Browse

周世勳

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
周世勳Zhou ShixunGiven Name (名)Chinesepreferred Name
世勳ShixunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 55
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 34 - Author
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 27 - Editor
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 32, 33 - Editor
克萊拉寶怕熱Kelaila Bao pa reClara Bow is afraid of being (regarded as) "hot"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 32, 33 - Editor
好萊塢的電影家庭Haolaiwu de dian ying jia tingHollywood's movie family
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 30 - Editor
女性的圈套nu xing de quan taoWomen's trap
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 34 - Author
有聲電影與觀眾You sheng dian ying yu guan zhongSound films and the audience
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 34 - Editor
促進遊藝運動cu jin you yi yun dongPromoting the entertainment movement
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 38 - Editor
電影觀者的常識dian ying guan zhe de chang shiCommon knowledge for the cinema audience
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 38 - Editor
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 23 - mentioned in article
知己之談zhi ji zhi tanA talk between bosom friends
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 19 - mentioned in article
黎明li mingDawn
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 38 - Editor
哥而夫球場的比較ge er fu qiu chang de bi jiaoA comparison of golf courses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 38 - Author
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 38 - Editor
夏天的娛樂xia tian de yu leEntertainment in summer
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 38 - Author
遊明園者注意you ming yuan zhe zhu yiAttention, visitors to Ming garden!
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 9 - mentioned in advertisement
攝影畫報She ying hua baoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 9 - Editor
攝影畫報She ying hua baoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 9 - Editor
攝影畫報She ying hua baoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 9 - Editor
攝影畫報Sheying huabaoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 9 -
攝影畫報Sheying huabaoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 9 -
攝影畫報Sheying huabaoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 15 -
攝影畫報she ying hua baoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 15 -
攝影畫報she ying hua baoPictorial Weekly
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLinloon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal