Browse

張桂卿

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張桂卿Zhang GuiqingGiven Name (名)Chinesepreferred Name
張桂卿女士Zhang Guiqing nu shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 12
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 5, 6 - Author
我的健身術Wo de jian shen shuMy body-building methods
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 2 - depicted on image
周銘張桂卿兩女士之時裝合影Zhou Ming Zhang Guiqing liang nu shi zhi shi zhuang he yingGroup photo of Ms Zhou Ming and Ms Zhang Guiqing showing their latest fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 5 - depicted on image
本文作者張桂卿女士近影Ben wen zuo zhe Zhang Guiqing nu shi jin yingRecent photo of Ms Zhang Guiqing, the author of this article
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 5 - mentioned in caption
本文作者張桂卿女士近影Ben wen zuo zhe Zhang Guiqing nu shi jin yingRecent photo of Ms Zhang Guiqing, the author of this article
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 4 - depicted on image
張桂卿紀藝珍張梅卿游泳稍憩時合影Zhang Guiqing, Ji Yizhen, Zhang Meiqing you yong shao qi shi he yingGroup photograph of Zhang Guiqing, Ji Yizhen and Zhang Meiqing taking a rest during swimming
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 4 - mentioned in caption
張桂卿紀藝珍張梅卿游泳稍憩時合影Zhang Guiqing, Ji Yizhen, Zhang Meiqing you yong shao qi shi he yingGroup photograph of Zhang Guiqing, Ji Yizhen and Zhang Meiqing taking a rest during swimming
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 11 - depicted on image
張桂卿(左)孫瓊芝(中)陳瓊芳(右)三人合影Zhang Guiqing (zuo), Sun Qiongzhi (zhong), Chen Qiongfang (you) san ren he yingGroup photograph of Zhang Guiqing (left), Sun Qiongzhi (middle) and Chen Qiongfang (right)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 11 - mentioned in caption
張桂卿(左)孫瓊芝(中)陳瓊芳(右)三人合影Zhang Guiqing (zuo), Sun Qiongzhi (zhong), Chen Qiongfang (you) san ren he yingGroup photograph of Zhang Guiqing (left), Sun Qiongzhi (middle) and Chen Qiongfang (right)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 20 - depicted on image
圍在皮裘裏的張桂卿女士wei zai pi qiu li de Zhang Guiqing nu shiMs Zhang Guiqing wrapped in fur
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 20 - mentioned in caption
圍在皮裘裏的張桂卿女士wei zai pi qiu li de Zhang Guiqing nu shiMs Zhang Guiqing wrapped in fur
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 2 - depicted on image
張桂卿女士之綽約豐姿Zhang Guiqing nu shi zhi chuo yue feng zithe charms of Ms. Zhang Guiqing
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 2 - mentioned in caption
張桂卿女士之綽約豐姿Zhang Guiqing nu shi zhi chuo yue feng zithe charms of Ms. Zhang Guiqing