Browse

榮華照相舘

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
榮華照相舘Ronghua zhao xiang guanGiven Name (名)Chinesepreferred Name
榮華RonghuaPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 14
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 1 - Photographer
愛國女校任修羣女士近影 Ai guo nu xiao Ren Xiuqun nu shi jin yingRecent photo of Ms Ren Xiuqun from Patriotic Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 1 - Photographer
劉國華女士玉影Liu Guohua nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Liu Guohua
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 1 - Photographer
啟秀女塾曹文仙女士近影Qixiu nu shu Cao Wenxian nu shi jin yingRecent photo of Ms Cao Wenxian from Qixiu Private Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 40 - Photographer
蓉麗娟女士最近之攝影Rong Lijuan nu shi zui jin zhi she yingLatest photograph of Ms Rong Lijuan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 1 - Photographer
張連珍女士玉照Zhang Lianzhen nu shi yu zhaoA precious photo of Ms Zhang Lianzhen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 1 - mentioned in caption
張連珍女士玉照Zhang Lianzhen nu shi yu zhaoA precious photo of Ms Zhang Lianzhen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 2 - Photographer
周煉霞女士秋裝麗影Zhou Lianxia nu shi qiu zhuang li yingA gorgeous photo of Ms Zhou Lianxia in her autumn fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 12 - Photographer
任修羣女士善交際此其新裝之攝影也Ren Xiuqun nu shi shan jiao ji ci qi xin zhuang zhi she ying yeMs Ren Xiuqun is good at socializing. This is a photo of her new dress.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 21 - Photographer
天真純潔是可以代表周蓮君女士的美tian zhen chun jie shi ke yi dai biao Zhou Lianjun nu shi de meiInnocence and purity could stand for the beauty of Ms Zhou Lianjun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 27 - Photographer
體胖的兒童身體一定是健康的,並且她們永是快樂的笑著。ti pang de er tong shen ti yi ding shi jian kang de, bing qie ta men yong shi kuai le de xiao zheFat children are sure to be healthy, and they are always smiling happily
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 2 - Photographer
上海幼稚師範學生張貞淑女士shang hai you zhi shi fan xue sheng Zhang Zhenshu nu shiMs Zhang Zhenshu, a student from Shanghai normal school for preschool education
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 19 - mentioned in caption
上海幼稚師範張貞淑女士Shanghai you zhi shi fan Zhang Zhenshu nu shiMs Zhang Zhenshu of Shanghai School of Childhood Education
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 28 - Photographer
申桂仙女士近影Shen Guixian nu shi jin yingA Recent Photo of Ms. Shen Guixian
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 27 - depicted on image
張芝瑛女士Zhang Zhiying nu shiMs. Zhang Zhiying