Browse

南京中華

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
南京中華Nanjing zhonghuaGiven Name (名)Chinesepreferred Name
中華zhonghuaPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 23
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 13 - Photographer
扶助兩要人之兩夫人宋美齡與于鳳至合影fu zhu liang yao ren zhi liang fu ren Song Meiling yu Yu Fengzhi he yingGroup photo of Mrs. Song Meiling and Mrs. Yu Fengzhi, the two wives who help/assist two famous persons
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 18 - Photographer
譚延闓出殯時之攝影.穿黑衣者為其家族Tan Yankai chu bin shi zhi she ying. chuan hei yi zhe wei qi jia zuPhotograph of Tan Yankai's funeral. People in black belong to his family
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 30 - Photographer
富有演劇天才及藝術修養之胡萍女士fu you yan ju tian cai ji yi shu xiu yang zhi Hu Ping nu shiMs. Hu Ping Who Has the Talent for Playing and Art
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 52 - Photographer
(南京中華攝)(Nanjing Zhonghua she)(Shot by Nanjing Chinese Photo Studio)
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 30 - Photographer
明月歌劇社的黎莉莉和王人美Minyue ge ju she de Li Lili he Wang RenmeiLi Lili and Wang Renmei from the Light Moon Opera Club
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 36 - mentioned in caption
南京怒潮社社員英茵女士Nanjing Nuchao she she yuan Ying Yin nu shiMs. Ying Yin of the Nanjing Nuchao Club
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 46 - Photographer
久違了,夏佩珍小姐,你怎不拍戲了?jiu wei le, Xia Peizhen xiao jie , ni ze bu pai xi le?Long time no see Ms. Xia Peizhen. Why aren't you casted in films anymore?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 36 - Photographer
(上圖) 姜克強之愛兒Jiang Keqiang zhi ai er(above) Jiang Keqiang's Son
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 31 - Photographer
錢行素女士一百米以十三秒五破全國紀錄圖為達終點時之一刹那Qian Xingsu nu shi yi bai mi yi shi san miao wu po quan guo ji lu . tu wei da zhong dian shi zhi yi cha nuoMs. Qian Xingsu broke the national record of 100 meters with 13.5 seconds. The picture shows the moment when she arrived the end
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 32 - Photographer
上海福建女籃球隊賽情形Shanghai Fujian nu lan qiu dui qing xingthe situation of the basketball game between Shanghai and Fujian
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 36 - Photographer
四百米接力賽跳冠軍之上海隊:四百米接力賽之途中注意最後二九六號之李宣南si bai mi jie ri sai tiao guan jun zhi Shanghai dui: si bai mi jie li sai zhi tu zhong zhu yi zui hou er jiu liu hao zhi Li XuannanFour hundred meters relay and jump champion team Shanghai:
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 19 - Photographer
職業女子:江蘇女子排球指導員陸雪琴女士zhi ye nu zi: Jiangsu nu zi pai qiu zhi dao yuan Lu Xueqin nu shiProfessional woman: Jiangsu Women 's Volleyball instructor Ms. Lu Xueqin
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 19 - Photographer
職業女子:女記者劉萍女士zhi ye nu zi: nu ji zhe Liu Ping nu shiProfessional woman: Female reporter Ms. Liu Ping
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 30 - Photographer
運動員之休息:北平代表藍滌清女士二百米第三名陳宛若女士擲鐵餅第四名yun dong zhi xiu xi: Beiping dai biao Lan Diqing nu shi er bai mi di san ming Chen Wanruo nu shi di si mingResting of the athletes: Beiping Representative Ms. Lan Diqing wins the third place in 200 meters, Ms. Chen Wanruo wins the fourth place in the discus throw
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 32 - Photographer
南京排球代表蕭美貞女士為女友拍照Nanjing paiqiu dai biao Xiao Meizhen wei nu you pai zhaoNanjing volleyball representative Ms. Xiao Meizhen takes photos for her female friend
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 32 - Photographer
Caption not identifiable
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 33 - Photographer
山東小姐朱天真女士Shangdong xiao jie Zhu Tianzhen nu shiMiss Shandong Zhu Tianzhen
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 34 - Photographer
河北名媛蕉玉蓮女士Hebei ming yuan Jiao Yulian nu shiHebei famous socialite Ms. Jiao Yulian
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 35 - Photographer
(右)孟健麗女士、(中)錢行素女士、(左)馬驥女士(you) Meng Jianli nu shi ,(zhong) Qian Xingsu nu shi, (zuo) Ma Ji nu shi(right) Ms. Meng Jianli, (middle) Ms. Qian Xingsu, (left) Ms. Ma Ji
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 46 - Photographer
怒潮劇社社員史曼泳女士Nuchao ju she she yuan Shi Manyong nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 31 - Photographer
首都名媛雷澤敏女士(前)雷澤仁女士(後)shou dou ming yuan Lei Zemin nu shi (qian)Lei Zeren nu shi(hou)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 35 - Photographer
諸民誼在首都兒童節領導表演太極拳Zhu Minyi zai shou dou Er tong jie ling dao biao yan tai ji quan
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 20 - Photographer
中國華洋義賑救黃災農賑茶會出席招待之南京婦女會會員Zhongguo hua yang yi zhen jiu huang zai nong zhen cha hui chu xi zhao dai zhi Nanjing fu nu hui hui yuan