Browse

卡爾生照相館

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
卡爾生照相館Kaersheng zhao xiang guanGiven Name (名)Chinesepreferred Name
卡爾生KaershengGiven Name (名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 10
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 35 - Photographer
王秦兩女士頗負盛名於中西女塾Wang Qin liang nu shi po fu sheng ming yu zhong xi nu shuMs Wang and Ms Qin, having an extremely high reputation at the Chinese-Western (Zhongxi) Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 1 - Photographer
沈詒祥女士玉影Shen Yixiang nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Shen Yixiang
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 59 - Photographer
上海小姐海倫史羅司基近影Shanghai xiao zu Hailunshiweisiji jin yingA recent photo of the lady of Shanghai Hailunshiweisiji
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 1 - Photographer
李瓊女士Li Qiong nu shiMs Li Qiong
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 1 - Photographer
周淑蘋女士聞名於社交Zhou Shuping nu shi wen ming yu she jiaoMs Zhou Shuping, famous for socializing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 24, 25 - Photographer
上海婦女新流行的髮型shang hai fu nu xin liu xing de fa xingThe hairstyle newly in fashion among women in Shanghai
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 29 - Photographer
中西女塾榮潄仁女士Zhongxi nushu Rong Shuren nu shi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 3, page: 46 - Photographer
小朋友劉鎮邦xiao peng you Liu Zhenbang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 1 - Photographer
東吳學院孫妙辛女士Dongwu xue yuan Sun Miaoxin nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 23, page: 19 -
陳美磯女士年僅十九畢業于光華大學Chen Meiji nu shi nian jin shi jiu bi ye yu Guanghua da xue