Browse

高維祥

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
高維祥Gao WeixiangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 27
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 26 - Author
沒有別個娛樂mei you bie ge yu leThere is no other entertainmant
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 26 - Author
照片與圖畫有何區別zhao pian he tu hua you he qu bieThe differences between photographs and drawings
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 26 - Author
五六七月間攝影之指導wu liu qi yue jian she ying zhi zhi dao Instruction in photography in May, June and July
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 26 - Author
照片與圖畫有何區別 (續)zhao pian he tu hua you he qu bie (xu)The differences between photographs and drawings (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 25, 26 - Author
兒童與玩具的關係(續)er tong yu wan ju de guan xi (xu)The relationship between children and toys (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 26 - Author
此為何種天氣乎?(續)ci wei he zhong tian qi hu? (xu)What kind of weather is it? (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 28 - Author
化學的日光下顯影法hua xue de ri guang xia xian ying faChemical method of developing films under sunlight
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 28 - Author
H&D之意義H & D zhi yi yiThe meaning of H&D
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 66 - Translator
情侶別離之後qing lu bie li zhi houWhen your lover has gone (original title)
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 28 - mentioned in advertisement
標準露光儀 — 高維祥,林澤蒼 — 發明biao zhun Luguangyi - Gao Weixiang, Lin Zecang - fa mingStandard exposure meter, invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 55 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shu
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 22 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shuAn Unprecedented Book from the Chinese Photography Field: Modern Photography
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 41 - mentioned in advertisement
標準露光儀 — 高維祥,林澤蒼 — 發明biao zhun Luguangyi - Gao Weixiang, Lin Zecang - fa mingStandard exposure meter, invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 26 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shuAn Unprecedented Book from the Chinese Photography Field: Modern Photography
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 24, page: 44 - mentioned in advertisement
標準露光儀 — 高維祥,林澤蒼 — 發明biao zhun Luguangyi - Gao Weixiang, Lin Zecang - fa mingStandard exposure meter, invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 28, page: 39 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shuAn Unprecedented Book from the Chinese Photography Field: Modern Photography
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 36, page: 37 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shuAn Unprecedented Book from the Chinese Photography Field: Modern Photography
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 36, page: 44 - mentioned in advertisement
標準露光儀 — 高維祥,林澤蒼 — 發明biao zhun Luguangyi - Gao Weixiang, Lin Zecang - fa mingStandard exposure meter, invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 59 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shuAn unprecedented Book from the Chinese Photography Field: Modern Photography
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 39, page: 24 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shuAn Unprecedented Book from the Chinese Photography Field: Modern Photography
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 39, page: 42 - mentioned in advertisement
標準露光儀 — 高維祥,林澤蒼 — 發明biao zhun Luguangyi - Gao Weixiang, Lin Zecang - fa mingStandard exposure meter, invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 41 - mentioned in advertisement
標準露光儀 — 高維祥,林澤蒼 — 發明biao zhun Luguangyi - Gao Weixiang, Lin Zecang - fa mingStandard exposure meter, invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 52 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 52 - mentioned in advertisement
中國攝影界空前鉅著:現代攝影術Zhonguo she ying jie kong qian ju zhu: xian dai she ying shu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 49 - mentioned in advertisement
標準露光儀biao zhun lou guang yi
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 58 - mentioned in advertisement
高維祥,林澤蒼最新發明 標準露光儀 Gao Weixiang ,Lin Zecang zui xin fa ming biao zhun lu guang yi Standard exposure meter, lately invented by Gao Weixiang, Lin Zecang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 63 - mentioned in advertisement
高維祥,林澤蒼最新發明 標準露光儀Gao Weixiang, Lin Zecang zui xin fa ming biao zhun lu guang yi Standard exposure meter, lately invented by Gao Weixiang, Lin Zecang