Browse

陳傳霖

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳傳霖Chen ChuanlinGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 19
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 6 - Photographer
務本女生黃慈明(右)李才樑(左)兩女士近影Wu ben nu sheng Huang Ciming (you) Li Cailiang (zuo) liang nu shi jin yingRecent photo of Huang Ciming (right) and Li Cailiang (left), the female students from Wuben
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 8 - Photographer
左宛君女士Zuo Wanjun nu shiMs Zuo Wanjun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 24 - Photographer
攻讀gong duStudying diligently
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 25 - Photographer
兒童的戶外生活er tong de hu wai sheng huoChildren's outdoor life/activities
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 27 - Photographer
小妹妹說.我偏要立在這裡.看你有什麼辦法xiao mei mei shuo: wo pian yao li zai zhe li, kan ni you shen me banfaThe little girl says: I insist on standing here. What can you do about it?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 8 - Photographer
孫錦心女士Sun Jinxin nu shiMs Sun Jinxin
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 8 - Photographer
李梅仙女士Li Meixian nu shiMs Li Meixian
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 22 - Photographer
注重體育之袁靜怡女士zhu zhong ti yu zhi Yuan Jingyi nu shiMs Yuan Jingyi who pays attention to sports
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 31 - Photographer
抱琴女bao qin nuWoman Holding a Yueqin
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 19 - Photographer
課餘之暇。在課室前攝影。留到他日回想學校時的情形。定能倍覺有趣。ke yu zhi xia。zai ke shi qian she ying。liu dao ta ri hui xiang xue xiao shi de qing xing。ding neng bei jue you qu,Take pictures in front of the classroom during the break. They will surely be interesting objects for the reminiscience of the school life in the future.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 22 - Photographer
晏摩氏女學朱梅馥女士Yanmoshi nu xue Zhu Meifu nu shiMs. Zhou Meifu from the Yanmo Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 19 - Photographer
香的花,綠的樹葉,美麗的青春少女陪襯着。xiang de hua , lu de shu ye , mei li de qing chun shao nu pei chen zhe.a beautiful young girl accompanying the fragrance of the flower and the greenness of the leaves
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 42 - Photographer
女英雄nu ying xiongHeroine
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 33 - Photographer
啊!什麼東西在叫!a, she me dong xi zai jiao 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 2 - Photographer
摘花 陳香衛女士zhai hua Chen Xiangwei nu shi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 20, page: 19 - Photographer
張德洵女士Zhang Dexun nu shi
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 38 - Donor
孩子的表情hai zi de biao qingAn expression of a child
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 38 - Photographer
孩子的表情hai zi de biao qingAn expression of a child
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 10, page: 1 - Photographer
封面Feng miancover