Browse

胡彬夏

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
胡彬夏Hu BinxiaGiven Name (名)Chinesepreferred Name
彬夏BinxiaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
朱胡彬夏Zhu Hu BinxiaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1888-00-001931-00-00female-


Authority data
Baidu 


Assignments: 14 | Assignments in ECPO: 5
Article
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 97, 98 - mentioned in article
(乙)競志女學校(Yi) Jingzhi nu xue xiao
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Author
美國家庭Mei guo jia tingAmerican families
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Author
蒙得梭利教育法Mengdesuoli jiao yu faMontessori's education method
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Author
蒙得梭利教育法(續)Mengdesuoli jiao yu fa (xu)Montessori's education method (continued)
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 130, 131, 132 - Author
無錫胡彬夏女士天足社演說稿Wuxi Hu Binxia nu shi Tianzu she yan shuo gaoa speech from Miss. Hu Binxia of the Wuxi natural feet society
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 149 - Author
通信Tong xinLetters
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 - Author
家常讌會Jia chang yan huiA casual house party
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 21, 22, 23, 24, 25 - Author
何者為吾婦女今後五十年內之職務He zhe wei wu fu nu jin hou wu shi nian nei zhi zhi wuWhat are the jobs of women in the next fifty years?
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Author
二十世紀之新精神其一Er shi shi ji zhi xin jing shen qi yi My new mentality for the 20th century
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Author
基礎之基礎Ji chu zhi ji chuFoundation of foundations
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Author
美國少年Meiguo shao nian American youth
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 21, 22, 23, 24, 25 - Author
宗教Zong jiaoReligion
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Author
腦筋與肌肉的教育Nao jin yu ji rou de jiao yuEducating the brain and muscles
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 - Author
腦筋與肌肉的教育(續)Nao jin yu ji rou de jiao yu (xu)Educating the brain and muscles (continued)