Browse

鄭毓秀

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
鄭毓秀Zheng YuxiuGiven Name (名)Chinesepreferred Name
鄭毓秀女士Zheng Yuxiu nu shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
鄭毓秀博士Zheng Yuxiu BoshiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1891-03-201959-12-16female-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 7 | Assignments in ECPO: 16
Article
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 39 - mentioned in caption
婦女新聞國內之部/ 鄭毓秀女士之談話Fu nu xin wen guo nei zhi bu/ Zheng Yuxiu nu shi zhi tan huaNews on women, domestic department/ The talk of Ms. Zheng Yuxiu
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 29, 30 - mentioned in article
一九二五年女子於政治上的進程Yi jiu er wu nian nu zi yu zheng zhi shang de jin chengThe political achievements women made in 1925
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 3, 4 - mentioned in article
張默君為女界力爭姓藉革命Zhang Xianjun wei nu jie li zheng xing ji ge mingRevolution of Zhang Xianjun striving for women's own registered permanent residence
 


Image
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 26 - depicted on image
中國第一法學女博士Zhongguo di yi fa xue nu bo shiChina s first female Doctor of laws
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 9 - depicted on image
鄭毓秀女士Zheng Yuxiu nu shiMs. Zheng Yuxiu
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 9 - mentioned in caption
鄭毓秀女士Zheng Yuxiu nu shiMs. Zheng Yuxiu
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 149 - mentioned in advertisement
介绍/婦女共鳴半月刊Jie shao/Funugongming BanyuekanIntroduction/Women Resonance Semi-monthly Journal