Browse

錢基博

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
錢基博Qian JiboGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1887-02-241957-11-30male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 33 | Assignments in ECPO: 2
Article
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 1, page: 139, 140, 141 - Author
作新吳江縣立第一女子高等小學校校宇記Zuo xin Wu Jiang xian li di yi nu zi gao deng xiao xue xiao yu jiReport on the newly established Wujiang county girls' primary and high school rooms
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 163, 164 - Author
記保加利亞之婦人Ji Bao jia li ya zhi fu renBulgarian women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 111, 112, 113 - Translator
亞幾梅笛別傳英譯漢Ajimeidi bie zhuan Ying yi HanThe unofficial biography of Archimedes, translated from English to Chinese
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 117, 118 - Author
復謝吳芝瑛女士寫本校國恥碑陰文啟Fu xie Wu Zhiying nu shi xie ben xiao guo chi bei yiin wen qiA letter to express our gratitude to Ms Wu Zhiying for writting the inscription on the stele of national shame for our school
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 126, 127 - Author
作札餽蟹并約人看菊花Zuo zha kui xie bing yue ren kan ju huaWriting a letter, presenting crabs, and making a date to admire the beauty of chrysanthemum
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 2, page: 141, 142 - Author
麗則女校週報弁言Lì zé nǚ xiào zhōu bào biàn yán
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 2, page: 141 - Author
麗則女校週報弁言Lì zé nǚ xiào zhōu bào biàn yán
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 93, 94 - Author
無錫競志女學十週紀念錄燼存序Wuxi Jingzhi nu xue shi zhou ji nian lu jin cun xuA preface to the tenth anniversary of Jingzhi women's school, Wuxi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 3, page: 98, 99, 100, 101, 102 - Author
印書箴 (英譯漢)Yin shu zhen (Ying yi Han) The First Printer (translated from English to Chinese)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 98, 99 - Author
記風雨勤斯圖Ji Feng yu qin si tuTo record the painting of Working Hard in Wind and Rain
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 101, 102 - Translator
嘉利樂別傳(英譯漢)Jia li le bie zhuan (Ying yi Han)Biography of Galileo (translated from English to Chinese)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 99 - Author
婦從女帚釋Fu cong nu zhou shiTo explain why the character "fu" is composed of "nu" and "zhou"
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 101, 102 - Author
追悼吳江金女士徵誄歌詩文引Zhui dao Wujiang Jin nu shi zheng lei ge shi wen yinPreface to elegies, songs, poetry, and prose mourning the female teacher, Jin Gongyun
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 103 - Author
金女士誄Jin nu shi leiElegy for Ms. Jin
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 5, page: 101, 102, 103 - Author
顧賢母杜太君墓碣銘Gu xian mu du tai jun mu jie mingLooking after the worthy mother Du Taijun's tomb stele
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 105, 106 - Author
長至節饋候親友箋Chang zhi jie kui hou qin you jianA greeting letter to friends and relatives on the winter solstice
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 104, 105, 106 - Author
文母頌Wen mu song Praise for the literati women
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 6, page: 108, 109 - Author
李夫人墓表Li fu ren mu biaoLady Li's tomb inscription
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 71, 72, 73, 74, 75 - Author
吳江縣立第一女子高等小學三年級預定二三學期國文讀法教材說明書Wu jian xian li di yi nu zi goa deng xiao xue san nian ji yu ding er san xue xi guo wen du fa jiao cai shuo ming shuExplanation of reading textbooks and teaching methods used in the second and third semesters at the Wujian county number one girls' high school third year students
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 104 - Author
三月三日作札邀人祓禊San yue san ri zuo zha yao ren fu xi
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 106 - Author
祀先蠶議Si xian can yiWorshipping the first silkworms, a discussion
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 105, 106 - Author
讀曾子固列女傳目錄序書後Du Zeng Zigu lie nu zhuan mu lu xu shu houAfter reading the biography of exemplary women by Ceng Zigu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 113, 114, 115, 116 - Author
先母孫宜人述Xian mu sun yi ren shu Narrating the story of my late mother
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 99, 100 - Author
魯敬姜不廢績論Lu jing jiang bu fei ji lun
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 9, page: 153, 154 - Author
李夫人墓表Li fu ren mu biaoLady Li's tomb inscription
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 93 - Author
贈張浣英序Zeng Zhang wan ying xu
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 95, 96 - Author
本校成立第十一週紀念日頌辭Ben xiao cheng li di shi yi zhou ji nian ri song ci Ode to establishing our school's 11th week memorial day
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 11, page: 27, 28, 29, 30, 31 - Author
吳江麗則女中學國文教授宣言書Wu Jian li ze nu zhong xue guo wen jiao shou xuan yan shuWu Jianlize girls' middle school national language manifesto
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 11, page: 31, 32 - Author
麗則女學國恥紀念碑陰Li ze nu xue guo chi ji nian bei yin Li ze girls' school commemoration of China's humiliation
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 11, page: 33, 34 - Author
擬丐桐城吳芝瑛女士寫本校國恥紀念碑碑陰啟範作Ni gai tong cheng wu zhi ying nu shi xue ben xiao guo chi ji nian bei bei yin qi fan zuo Draft essay for the national humiliation memorial stele by Mrs. Wu Zhiying from Tong cheng
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 107 - Author
代任校長擬謝輓誄本校金宮芸女士詩文啟Dai ren xiao zhang ni xie wan lei ben xiao jin gong yun nu shi shi wen qiOn behalf of the head of school: Draft of eulogy for Mrs. Jin Gongyun's poetry
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 29, 30 - Author
祭孔子文Ji kong zi wenLament to Confucius
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 12, page: 165, 166 - Author
金宮芸女士傳Jin Gongyun nu shi zhuangBiography of Professor (female) Jin Gongyun