Browse

Cooper, Gary

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Cooper, GaryPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Englishpreferred Name
賈蘭古柏Jialan GuboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
加利苛伯Jiali KebaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
加利可柏Jiali KeboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
嘉利古柏Jiali GuboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
加利古柏Jiali GuboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
加里古柏Jiali GuboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Gary CooperPen Name, Pseudonym (筆名、別名)English
Frank J. CooperGiven Name (名)English
加利古拍Jiali GupaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1901-05-071961-05-13male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 34 | Assignments in ECPO: 1
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 24 - mentioned in article
血染征塵xue ran zheng chenFighting Caravans
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 30, 30 - mentioned in article
你所希望知道的ni suo xi wang zhi dao deWhat you want to know
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 30, 30 - mentioned in article
[影界女性的典型露浦葛麗絲 Lupe Velez]ying jie nu xing de dian xing Lupe VelezLupe Velez, the representative of the women in the film circle
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 43 - mentioned in article
畢克馥新片四易主角Bikefu xin pian si yi zhe jiaoPickford changed the leading actor for her new film four times
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 45 - mentioned in article
電影記者的地位dian ying ji zhe de di weithe status of film journalist
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 56 - mentioned in article
好萊塢短訊Haolaiwu duan xunHollywood Flash News
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 54 - mentioned in article
五月裏生日的明星wu yue li sheng ri de ming xingstars who are born in May
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 56 - mentioned in article
一星期內明星日記yi xing qi nei ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 55 - mentioned in article
電影明星式婚姻dian ying ming xing shi hun yinThe Movie Star Style Marriage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 53 - mentioned in article
麗琳哈凡的幸運Lilin Hafan de xin yunLilian Harvey's Luck
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 70, 71 - mentioned in article
聖林漫錄sheng lin man luRandom Records of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 58 - mentioned in article
名導演口中的三種電影明星:天才--努力--機會ming dao yan kou zhong de san zhong dian ying ming xing: tian cai- nu li- ji huiThree kinds of movie stars according to a famous director: Genius, efforts, and chances.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 61 - mentioned in article
一百萬尺底片之用途:加利古柏是唯一例外yi bai wan chi di pian zhi yong tu: Jialigubo shi wei yi li waiThe usage of a million meters negative of the photo: Gary Cooperand is the only exception
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 63 - mentioned in article
加利古柏和泰露拉彭海 Gary Cooperand Tallulah BankheadJialigubo he Tailulapenghai Gary Cooperand Tallulah BankheadGary Cooper and Tallulah Bankhead
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 63 - mentioned in caption
加利古柏和泰露拉彭海 Gary Cooperand Tallulah BankheadJialigubo he Tailulapenghai Gary Cooperand Tallulah BankheadGary Cooper and Tallulah Bankhead
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 57, 57, 58, 58 - mentioned in article
加利古柏的四個問題Jiali Gubo de si ge wen tiFour Questions Answered by Gary Cooper
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 24 - depicted on image
[No caption]
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 35 - depicted on image
新從英國回美之明星加利古柏xin cong Yingguo hui Mei zhi ming xing Jiali GuboThe Star Gary Cooper Who Just Returned to the U.S.A. from England
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 35 - mentioned in caption
新從英國回美之明星加利古柏xin cong Yingguo hui Mei zhi ming xing Jiali GuboThe Star Gary Cooper Who Just Returned to the U.S.A. from England
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 31 - depicted on image
泰露拉賓海和嘉利古柏之鼻吻Tailulabinhai he Jiali Gubo zhi bi wenEskimo kissing between Tallulah Bankhead and Gary Cooper
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 31 - mentioned in caption
泰露拉賓海和嘉利古柏之鼻吻Tailulabinhai he Jiali Gubo zhi bi wenEskimo kissing between Tallulah Bankhead and Gary Cooper
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 63 - depicted on image
加利古柏和泰露拉彭海 Gary Cooperand Tallulah BankheadJialigubo he Tailulapenghai Gary Cooperand Tallulah BankheadGary Cooper and Tallulah Bankhead
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 63 - mentioned in caption
加利古柏和泰露拉彭海 Gary Cooperand Tallulah BankheadJialigubo he Tailulapenghai Gary Cooperand Tallulah BankheadGary Cooper and Tallulah Bankhead
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 36, page: 64 - depicted on image
影星加里古柏與卡洛朗白ying xing Jiali Gubo yu Kaluo LangbaiThe stars Gary Cooper and Carole Lombard
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 36, page: 64 - mentioned in caption
影星加里古柏與卡洛朗白ying xing Jiali Gubo yu Kaluo LangbaiThe stars Gary Cooper and Carole Lombard
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 62 - depicted on image
Gary Cooper
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 62 - mentioned in caption
Gary Cooper
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 79, 79 - depicted on image
加利古柏 Gary Cooper 底封面;克勞黛考爾白 Claudette ClobertJiali Gubo di feng mian; Kelaodai KaoerbaiGary Cooper Bottom cover Claudette Clobert
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 79, 79 - mentioned in caption
加利古柏 Gary Cooper 底封面;克勞黛考爾白 Claudette ClobertJiali Gubo di feng mian; Kelaodai KaoerbaiGary Cooper Bottom cover Claudette Clobert