Browse

黃石

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
黃石HuangshiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Note
http://www.ihchina.cn/character_detail/8660.html


Authority data
VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 23 | Assignments in ECPO: 12
Article
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 - Author
感孕說的由來Gan yun shuo de you laiThe origins of immaculate conception
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 - Author
託達人的婚制Tuo da ren de hun zhiMarriage system of the Todas
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 125, 126 - Author
女俗叢談/ 生日之忌Nu su cong tan/ Sheng ri zhi jiTalk series on female customs/ Birthday taboos
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 126, 127 - Author
女俗叢談/ 守宮砂Nu su cong tan/ Shou gong shaTalk series on female customs/ Traditional Chinese method to test virginity
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 3, page: 127, 128, 129 - Author
女俗叢談/ 感孕與胎教Nu su cong tan/ Gan yun yu tai jiaoTalk series on female customs/ Supernatural impregnation and prenatal education
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 24, 25, 26, 27, 28 - Author
家族中的婦女Jia zu zhong de fu nuWomen in the family
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 4, page: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - Author
臙脂攷Yan zhi kaoResearch on rouge
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 5, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 - Translator
愛倫凱的母性教育論Ailunkai de mu xing jiao yu lun 'Theory of the right of motherhood'
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 - Author
馬可孛羅游記所記的中國女俗Makeboluo you ji suo ji de Zhongguo nu suChinese women's customs recorded in The Travels of Marco Polo
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 - Author
婦女果不適於職業麼Fu nu guo bu shi yu zhi ye meAre women truly not suited to work professionally?
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 7, page: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 - Author
一篇表現婦女生活的古詩Yi pian biao xian fu nu sheng huo de gu shiAn ancient poem that portraits women's lives
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 8, page: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 - Author
無家階級Wu jia jie jiThe homeless class
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 - Author
乞巧Qi qiaoDouble-Seventh Day
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 63, 64 - Author
關於鍮石鍼Guan yu tou shi zhenAbout needles made of Tou stone
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - Author
從母系到父權Cong mu xi dao fu quanFrom matriarchy to patriarchy
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 42, 43, 44, 45, 46 - Translator
家族的組織和家族的生活 Jia zu de zu zhi he jia zu de sheng huoThe organization of the family and family life
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - Translator
性妒與文化Xing du yu wen huaSex jealousy and civilization
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 10, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - Translator
婦女界的革命Fu nu jie de ge mingReform in the women's world
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 - Author
關於產育的迷信與風俗
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Author
什麼是胎教Shen me shi tai jiaoWhat is prenatal education
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 - Author
苗人的婚俗Miao ren de hun suWedding customs of the Miao people
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 12, page: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 - Translator
婦女與文化 Fu nu yu wen huaWomen and culture
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 71, 72, 73, 74, 75, 76 - Author
接吻的意義及其起源Jie wen de yi yi ji qi qi yuanThe meaning and origins of kissing