Browse

陳玉梅

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳玉梅Chen YumeiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1910-00-001985-00-00female-


Authority data
Wikidata, Baidu 


Assignments: 24 | Assignments in ECPO: 15
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 46 - mentioned in article
中國電影珍聞Zhong guo dian ying zhen wenNews tidbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 44, 45 - mentioned in article
中外銀幕瑣聞zhong wai yin mu suo wenBits of news about Chinese and foreign movies
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 46 - mentioned in article
影戲場中速寫ying xi chang zhong su xieSketches of Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 42 - mentioned in article
天一的四大金剛tian yi de si da jin gangthe four guardian warriors of Tianyi company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 42 - mentioned in article
從東方好萊塢來cong dong fang Haolaiwu lainews from the oriental Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 42 - mentioned in article
國內影壇紀錄guo nei ying tan ji lurecords on the domestic movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 43, 44 - mentioned in article
電影明星(上)(未完)dian ying ming xing (shang) (wei wan)Movie Stars (Part I) (to be continued)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 59 - mentioned in article
你知道嗎ni zhi dao maDo you know
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 28 - depicted on image
天一公司陳玉梅便裝之攝影Tianyi gong si Chen Yumei bian zhuang zhi she yingPhoto of Chen Yumei from Tianyi company in her casual suit
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 28 - mentioned in caption
天一公司陳玉梅便裝之攝影Tianyi gong si Chen Yumei bian zhuang zhi she yingPhoto of Chen Yumei from Tianyi company in her casual suit
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 29 - depicted on image
中國女星陳玉梅在銀幕上之表演zhong guo nu xing Chen Yumei zai yin mu shang zhi biao yanThe acting of the Chinese female star Chen Yumei on the screen
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 35 - depicted on image
天一影星陳玉梅女士與胡珊女士一個佔一個鞦韆架Tian yi ying xing Chen Yumei nu shi yu Hu Shan nu shi yi ge zhan yi ge qiu qian jiaTianyi movie stars Ms. Chen Yumei and Ms. Hu Shan both occupy swings
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 35 - mentioned in caption
天一影星陳玉梅女士與胡珊女士一個佔一個鞦韆架Tian yi ying xing Chen Yumei nu shi yu Hu Shan nu shi yi ge zhan yi ge qiu qian jiaTianyi movie stars Ms. Chen Yumei and Ms. Hu Shan both occupy swings
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 64 - depicted on image
明星陳玉梅女士之春裝ming xing Chen Yumei nu shi zhi chun zhuang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 64 - mentioned in caption
明星陳玉梅女士之春裝ming xing Chen Yumei nu shi zhi chun zhuang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 36 - depicted on image
陳玉梅出席全國電影界談話會攝于總理陵前Chen Yumei chu xi quan guo dian ying jie tan hua hui she yu zong li ling qian
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 36 - mentioned in caption
陳玉梅出席全國電影界談話會攝于總理陵前Chen Yumei chu xi quan guo dian ying jie tan hua hui she yu zong li ling qian
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 34 - depicted on image
陳玉梅Chen Yumei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 34 - mentioned in caption
陳玉梅Chen Yumei 
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 61 -
由港返滬之陳玉梅與張雯; 焦志超攝You gang fan hu zhi Chen Yumei yu Zhang Wen;Jiao Zhichao sheChen Yumei and Zhang Wen came back from Hongkong to Shanghai; photographed by Jiao Zhichao.
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars