Browse

陳燕燕

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳燕燕Chen YanyanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1916-01-121999-05-07female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 34 | Assignments in ECPO: 20
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 44 - mentioned in article
中國電影珍聞zhong guo dian ying zhen wenNews titbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 53, 54 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 56, 57 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 43, 44 - mentioned in article
電影明星(上)(未完)dian ying ming xing (shang) (wei wan)Movie Stars (Part I) (to be continued)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 59 - mentioned in article
你們曉得嗎?nin men xiao de ma?Do you know?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 61 - mentioned in article
國片界閒話guo pian jie xian huaAnecdotes of domestic movie
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 60 - mentioned in article
銀壇剪影yin tan jian ying
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 64, 65 - mentioned in article
銀星點滴yin xing dian diAnecdotes of movie stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 39 - depicted on image
中國電影女星陳燕燕近影Zhongguo dian ying nu xing Chen Yanyan jin yingA recent photo of the Chinese female movie star Chen Yanyan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 39 - mentioned in caption
中國電影女星陳燕燕近影Zhongguo dian ying nu xing Chen Yanyan jin yingA recent photo of the Chinese female movie star Chen Yanyan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 28 - depicted on image
新進的美麗明星陳燕燕小姐xin jin de mei li ming xing Chen Yanyan xiao jieThe budding beautiful star Miss Chen Yanyan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 28 - mentioned in caption
新進的美麗明星陳燕燕小姐xin jin de mei li ming xing Chen Yanyan xiao jieThe budding beautiful star Miss Chen Yanyan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 28 - depicted on image
聯華攝影場中富於表情之陳燕燕lian hua she ying chang zhong fu yu biao qing zhi Chen YanyanThe expressive Chen Yanyan in the Lianhua film studio
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 28 - mentioned in caption
聯華攝影場中富於表情之陳燕燕lian hua she ying chang zhong fu yu biao qing zhi Chen YanyanThe expressive Chen Yanyan in the Lianhua film studio
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 47 - depicted on image
鏡中人影 中國女星陳燕燕化裝時的攝影jing zhong ren ying zhong guo nu xing Chen Yanyan hua zhuang shi de she yingThe figure in the mirror. A photo taken when the Chinese female star Chen Yanyan was making up
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 47 - mentioned in caption
鏡中人影 中國女星陳燕燕化裝時的攝影jing zhong ren ying zhong guo nu xing Chen Yanyan hua zhuang shi de she yingThe figure in the mirror. A photo taken when the Chinese female star Chen Yanyan was making up
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 34 - depicted on image
聯華新片"奮鬥"中之陳燕燕與鄭君里Lianhua xin pian "Fen Dou" zhong zhi Chen Yanyan yu Zheng JunliChen Yanyan and Zheng Junli in the New Film of Lianhua Production "Battle"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 34 - mentioned in caption
聯華新片"奮鬥"中之陳燕燕與鄭君里Lianhua xin pian "Fen Dou" zhong zhi Chen Yanyan yu Zheng JunliChen Yanyan and Zheng Junli in the New Film of Lianhua Production "Battle"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 51 - depicted on image
鄭君里和陳燕燕的一張美的攝影Zheng Junli he Chen Yanyan de yi zhang mei de she yinga beautiful Photo of Zheng Junli and Chen Yanyan
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 51 - mentioned in caption
鄭君里和陳燕燕的一張美的攝影Zheng Junli he Chen Yanyan de yi zhang mei de she yinga beautiful Photo of Zheng Junli and Chen Yanyan
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 60 - depicted on image
美麗的小鳥陳燕燕mei li de xiao niao Chen YanyanChen Yanyan, a beautiful bird
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 60 - mentioned in caption
美麗的小鳥陳燕燕mei li de xiao niao Chen YanyanChen Yanyan, a beautiful bird
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 46 - depicted on image
在杭州山谷中的美麗的小鳥(陳燕燕)zai Hangzhou shang gu zhong de mei li de xiao niao (Chen Yanyan)A beautiful little bird in a valley in Hangzhou (Chen Yanyan)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 46 - mentioned in caption
在杭州山谷中的美麗的小鳥(陳燕燕)zai Hangzhou shang gu zhong de mei li de xiao niao (Chen Yanyan)A beautiful little bird in a valley in Hangzhou (Chen Yanyan)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 32 - depicted on image
美麗的小鳥陳燕燕女士mei li de xiao niao Chen Yanyan nu shi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 32 - mentioned in caption
美麗的小鳥陳燕燕女士mei li de xiao niao Chen Yanyan nu shi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 29 - depicted on image
陳燕燕Chen Yanyan 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 29 - mentioned in caption
陳燕燕Chen Yanyan 
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 80 - depicted on image
陳燕燕女士Chen Yanyan nu shiMs. Chen Yanyan
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 80 - mentioned in caption
陳燕燕女士Chen Yanyan nu shiMs. Chen Yanyan
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 69 - mentioned in advertisement
影星照相集ying xing zhao xiang ji Movie stars' photo collection