Browse

楊雪瑤

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
楊雪瑤Yang XueyaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Note
民國五年十二月中國環球學生會假江蘇省教育會開演說競爭大會當選者


Authority data
Baidu 


Assignments: 6 | Assignments in ECPO: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 6, page: 192 - Author
文趣雜語Wen qu za yuCollected sayings of literary interest
 


Image
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 1, page: 23 - Calligrapher
上海城東女學學生趙尚達楊雪瑤頌字Shanghai Chengdong nu xue xue sheng Zhao Shangda Yao Xueyao song ziCalligraphy by Zhao Shangda and Yao Xueyao of Chengdong School for Women in Shanghai
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 13 - Painter
歲朝圖Sui zhao tuNew Year painting
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 19 - Calligrapher
零璣碎錦(三)上海城東女學學生楊雪瑤書Ling ji sui jin (san) Shanghai cheng dong nu xue xue sheng Yang Xueyao shuFragmentary jade and brocade c) calligraphy by Yang Xueyao, a student of Shanghai Chengdong girls' school
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 7 - depicted on image
楊雪瑤女士/ 民國五年十二月中國環球學生會假江蘇省教育會開演說競爭大會當選者凡三人女士與焉Yang Xueyao nu shi/ minguo wu nian shi er yue Zhongguo huan qiu xue sheng hui jia Jiangsu sheng jiao yu hui kai yan shuo jing zheng da hui dang xuan zhe fan san ren nu shi yu yanMs. Yang Xueyao/One of the three champions at the debate competition organized by the Global Chinese Students Association, held at the Ministry of Education of Jiangsu province in December 1916.
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 7 - mentioned in caption
楊雪瑤女士/ 民國五年十二月中國環球學生會假江蘇省教育會開演說競爭大會當選者凡三人女士與焉Yang Xueyao nu shi/ minguo wu nian shi er yue Zhongguo huan qiu xue sheng hui jia Jiangsu sheng jiao yu hui kai yan shuo jing zheng da hui dang xuan zhe fan san ren nu shi yu yanMs. Yang Xueyao/One of the three champions at the debate competition organized by the Global Chinese Students Association, held at the Ministry of Education of Jiangsu province in December 1916.