Browse

王人美

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
王人美Wang RenmeiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1914-12-241987-04-12female-


Authority data
VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 45 | Assignments in ECPO: 8
Article
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 53 - mentioned in article
電影界的人材dian ying jie de ren caiCapable Persons of the Movie Circle
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 42 - depicted on image
野玫瑰、野貓和他的愛護者ye mei gui, ye mao hen ta de ai hu zhea wild rose and wild cat and her supporters
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 42 - mentioned in article
野玫瑰、野貓和他的愛護者ye mei gui, ye mao hen ta de ai hu zhea wild rose and wild cat and her supporters
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 60 - depicted on image
中國影界的野孩子王人美Zhongguo ying jie de ye hai zi Wang RenmeiWang Renmei, the wild child of the Chinese movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 60 - mentioned in caption
中國影界的野孩子王人美Zhongguo ying jie de ye hai zi Wang RenmeiWang Renmei, the wild child of the Chinese movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 59, 60 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the Domestic Film Production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 43, 44 - mentioned in article
電影明星(上)(未完)dian ying ming xing (shang) (wei wan)Movie Stars (Part I) (to be continued)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 61 - mentioned in article
國片界閒話guo pian jie xian huaAnecdotes of domestic movie
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 59 - mentioned in article
你知道嗎ni zhi dao maDo you know
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 28, page: 58, 59, 60, 61 - mentioned in article
電影圈內生活花絮dian ying quan nei sheng huo hua xuTitbits inside movie stars' lives
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 57 - mentioned in article
王人美脫離聯華Wang Renmei tuo li Lianhua
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 37, page: 55, 56 - mentioned in article
銀色婦夫-這裏告訴你們幾對有情的眷屬yin se fu fu - zhe li gao su ni men ji dui you qing de juan shu
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 64, 65 - mentioned in article
銀星點滴yin xing dian diAnecdotes of movie stars
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 57 - mentioned in article
切磋功深人比黃花瘦qie cuo gong shen ren bi huang hua shouThinner than chrysanthemum
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 37 - depicted on image
王人美女士Wang Renmei nu shiMs Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 37 - mentioned in caption
王人美女士Wang Renmei nu shiMs Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 48 - depicted on image
中國影界新發現的一朵玫瑰花,歌舞明星 (王人美女士)zhong guo ying jie xin fa xian de yi duo mei gui hua, ge wu ming xing (Wang Renmei nu shi)A rose newly discovered in the Chinese film circle, the singing and dancing star (Ms Wang Renmei)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 48 - mentioned in caption
中國影界新發現的一朵玫瑰花,歌舞明星 (王人美女士)zhong guo ying jie xin fa xian de yi duo mei gui hua, ge wu ming xing (Wang Renmei nu shi)A rose newly discovered in the Chinese film circle, the singing and dancing star (Ms Wang Renmei)
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 27 - depicted on image
水的伴侶:女明星王人美游泳前攝影shui de ban lu: nu ming xing Wang Renmei you yong qian she yingThe partner of water: the photo of the female star Wang Renmei before swimming
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 27 - mentioned in caption
水的伴侶:女明星王人美游泳前攝影shui de ban lu: nu ming xing Wang Renmei you yong qian she yingThe partner of water: the photo of the female star Wang Renmei before swimming
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 32, 33 - depicted on image
王人美與黎莉莉 [三圖]Wang Renmei yu Li Lili Wang Renmei and Li Lili
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 32, 33 - mentioned in caption
王人美與黎莉莉 [三圖]Wang Renmei yu Li Lili Wang Renmei and Li Lili
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 30 - depicted on image
明月歌劇社的黎莉莉和王人美Minyue ge ju she de Li Lili he Wang RenmeiLi Lili and Wang Renmei from the Light Moon Opera Club
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 30 - mentioned in caption
明月歌劇社的黎莉莉和王人美Minyue ge ju she de Li Lili he Wang RenmeiLi Lili and Wang Renmei from the Light Moon Opera Club
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 32 - depicted on image
上:王人美與高占非在”春潮“shang: Wang Renmei yu Gao Zhanfei zai "chun chao"above: Wang Renmei and Gao Zhanfei in "Spring Wave"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 32 - mentioned in caption
上:王人美與高占非在”春潮“shang: Wang Renmei yu Gao Zhanfei zai "chun chao"above: Wang Renmei and Gao Zhanfei in "Spring Wave"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 42 - depicted on image
孫瑜、王人美、蔡楚生Sun Yu, Wang Renmei, Cai ChushengSun Yu, Wang Renmei, Cai Chusheng
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 42 - mentioned in caption
孫瑜、王人美、蔡楚生Sun Yu, Wang Renmei, Cai ChushengSun Yu, Wang Renmei, Cai Chusheng
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 59 - depicted on image
好運動的中國最健美明星"野玫瑰"王人美在黃克體育館內運動時攝影hao yun dong de Zhongguo zui jian mei ming xing "ye mei gui" Wang Renmei zai Huangke ti yu guan nei yun dong shi she yingthe "Wild Rose" Wang Renmei, the most healthy and beautiful Chinese star is doing exercise in the Huang Ke Stadium
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 59 - mentioned in caption
好運動的中國最健美明星"野玫瑰"王人美在黃克體育館內運動時攝影hao yun dong de Zhongguo zui jian mei ming xing "ye mei gui" Wang Renmei zai Huangke ti yu guan nei yun dong shi she yingthe "Wild Rose" Wang Renmei, the most healthy and beautiful Chinese star is doing exercise in the Huang Ke Stadium
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 32 - depicted on image
王人美和薛玲仙在閔行留影Wang Renmei he Xue Lingxian zai Minxing liu yingWang Renmai and Xue Lingxian photographed as they were traveling in Min
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 32 - mentioned in caption
王人美和薛玲仙在閔行留影Wang Renmei he Xue Lingxian zai Minxing liu yingWang Renmai and Xue Lingxian photographed as they were traveling in Min
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 64 - depicted on image
電影女星王人美諂媚之表情dian yin nu shi Wang Renmei chan mei zhi biao qingThe Flattering Smile of the Movie Star Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 64 - mentioned in caption
電影女星王人美諂媚之表情dian yin nu shi Wang Renmei chan mei zhi biao qingThe Flattering Smile of the Movie Star Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 63 - depicted on image
一九三四年的王人美yi jiu san si nian de Wang Renmei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 63 - mentioned in caption
一九三四年的王人美yi jiu san si nian de Wang Renmei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 64 - depicted on image
野貓王人美ye mao Wang Renmei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 64 - mentioned in caption
野貓王人美ye mao Wang Renmei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 46 - depicted on image
黃帝金焰與野貓王人美huang di Jin Yan yu ye mao Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 46 - mentioned in caption
黃帝金焰與野貓王人美huang di Jin Yan yu ye mao Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 32 - depicted on image
明星的雙十節:好友的「廿」……王人美胡茄ming xing de shuang shi jie: hao you de "nian"……Wang Renmei Hu Qie
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 32 - mentioned in caption
明星的雙十節:好友的「廿」……王人美胡茄ming xing de shuang shi jie: hao you de "nian"……Wang Renmei Hu Qie
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 69 - mentioned in advertisement
影星照相集ying xing zhao xiang ji Movie stars' photo collection