Browse

章繩以

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
章繩以Zhang ShengyiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 4 | Assignments in ECPO: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 4, page: 14, 15 - Author
女學校急須注意體育之我見Nu xue xiao ji xu zhu yi ti yu zhi wo jian My opinion on physical education that girls' school should pay attention to
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 14, 15, 16, 17, 18 - Author
為姊妹們進一忠告Wei zi mei men jin yi zhong gaoOffering sisters a piece of advice
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 8, page: 14, 15, 16, 17, 18 - Author
論現時我國婦女的幸福Lun xian shi wo guo fu nu de xing fuOn the happiness of modern Chinese women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 17, 18, 19 - Author
南僑女學生應有之覺悟及責任Nan qiao nu xue sheng ying you zhi jue wu ji ze renConsciousness and responsibilities that Southeast Asian female students should have