Browse

周瘦鵑

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
周瘦鵑Zhou ShoujuanPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name
瘦鵑ShoujuanPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
海上紫羅蘭菴主人Haishang Ziluolanan zhu renPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
周國賢Zhou GuoxianOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1895-06-301968-08-11male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 48 | Assignments in ECPO: 152
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 32, 33, 34, 35, 36 - Author
以足代手之美國女子Yi zu dai shou zhi Meiguo nu ziAn American woman using feet instead of hands
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 69, 70, 71, 72, 73, 74 - Translator
白爾大佐Baier da zuoCapitine Burle
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 1, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 - Author
落花怨Luo hua yuanRegrets of the fallen flower
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 71, 72, 73, 74, 75 - Translator
白爾大佐(續)Baier da zuo (xu)Capitine Burle
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 2, page: 74, 75, 76, 77 - Author
英國女小說家喬治哀列奧脫女士傳Yingguo nu xiao shuo jia Qiaozhiai Lieaotuo nu shi zhuanBiography of American novelist George Eliot
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 2, page: 111, 112 - Author
英法婦女凌空談Ying Fa fu nu ling kong tanEnglish and French women take flight
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 65, 66, 67, 68, 69, 70 - Translator
白爾大佐(續)Baier da zuo (xu)Capitine Burle
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 3, page: 70, 71, 72, 73 - Translator
豪侈之我妻Haochi zhi wo qiMy wife is a lavish spender
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 3, page: 73, 74, 75, 76, 77 - Author
愛國花Ai guo huaA patriotic flower [woman]
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 3, page: 77, 78, 79 - Author
美國女教育家麗痕女士逸話Meiguo nu jiao yu jia Lihen nu shi yi huaAnecdotes about Ms. [Mary] Lyon, an American female educator
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 66, 67, 68, 69, 70 - Translator
白爾大佐(續)Bai er da zuo (Xu)Capitine Burle
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 67, 68, 69, 70, 71, 72 - Translator
飛行日記Fei xing ri jiDiary of [my] flying [experience]
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 73, 74, 75, 76, 77 - Translator
將奈何Jiang nai heHelpless
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 - Translator
遊俄日記You e ri jiDiary of traveling in Russia
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 5, page: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 - Translator
儂之處女時代Nong zhi chu nu shi daiMy days as an unmarried woman
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 5, page: 65, 66, 67 - Author
英雄態度之華盛頓母Ying xiong tai du zhi Huashengdun muThe gallant mother of Washington
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 5, page: 94, 95, 96, 97 - Editor
綠蘼蕪館詩話附詞話Lu mi wu guan shi hua fu ci huaNotes on poetry from the Green Grass Hall [with a supplement on song lyrics]
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 6, page: 40, 41, 42, 43, 44, 45 - Translator
遊俄日記(續)You e ri ji (xu)Diary of traveling in Russia
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 6, page: 54, 55, 56, 57, 58, 59 - Author
白宮之花Baigong zhi huaFlower of the White House
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 6, page: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 - Translator
賣花女郎Mai hua nu langThe girl who sells flowers
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 6, page: 108, 109, 110 - Editor
綠藦蕪館詩話Lu mo wu guan shi huaNotes on poetry from the Green Grass Hall
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 6, page: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 - Translator
家庭小說 後母Jiā tíng xiǎo shuō hòu mǔThe stepmother
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 126, 127, 128, 129, 130, 131 - Translator
文藝/ 思子之淚Wenyi/ Si zi zhi leiLiterature and art/ Tears came down when thinking of my son
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 7, page: 31, 32, 33, 34, 35 - Translator
泰晤士河畔女子要求參政之怒潮Taiwushi he pan nu zi yao qiu can zheng zhi nu chaoProtest to demand women's suffrage along the banks of the Thames [London, United Kingdom]
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 7, page: 39, 40, 41, 42, 43 - Translator
意大利皇后Yidali huang houThe Italian Queen
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 7, page: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 -
遊俄日記You'E ri jiTravelogue of a journey to Russia
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 7, page: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - Translator
軍人之戀Jun ren zhi lianThe love of a soldier
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 7, page: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 - Translator
無名之女俠Wu ming zhi nu xiaThe nameless female knight-errant
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 8, page: 48 - Translator
婦女之原質Funu zhi yuan zhiWomen's nature
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 8, page: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 - Translator
戀愛之花 (林肯之情史)Lian ai zhi hua (Linkeng zhi qing shi)The flower of love (Lincoln's love story)
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 8, page: 59, 60, 61, 62, 63, 64 - Author
鐵血皇后Tie xue huang houThe gallant queen
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 8, page: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - Author
閨秀叢話Guixiu conghuaStories of gentry women
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 9, page: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 - Author
閨秀叢話Gui xiu cong huaStories of gentry women
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 9, page: 70, 71, 72, 73, 74, 75 - Translator
英倫之花 (愛得華七世之王后)Yinglun zhi hua (Aidehua qi shi zhi wang hou)The flower of England (Queen of Edward VII) [Princess Alexandra]
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 9, page: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 - Translator
綠衣女Lu yi nuThe woman in green
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 40, 41, 42, 43, 44 - Translator
新大陸之紅粉英雄Xin da lu zhi hong fen ying xiongHeroines of the new continent [America]
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 60, 61, 62, 63, 64, 65 - Translator
法蘭西革命女傑特瑪瑟爾珊露納梅麗高Falanxi ge ming nu jie Temaseer Shanluna MeiligaoHeroine of the French revolution, Anne-JosèpheThéroigne de Méricourt
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 - Author
閨秀叢話Gui xiu cong huaStories of gentry women
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 - Translator
胭脂血Yan zhi xueThe blood of rouge
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 99, 100, 101, 102, 103 - Author
豪傑之老婦Hao jie zhi lao fuThe gallant old woman
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 11, page: 43, 44, 45, 46 - Translator
英倫之花 (維多利亞女皇)Yinglun zhi hua (Weiduoliya nu huang)The flower of England (Queen Victoria)
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 11, page: 68, 69, 70, 71 - Translator
華盛頓之母/ 室中椎醫何殊孺仲之妻/ 隴上攜鋤可並龐公之偶Huangshengdun zhi mu/ Shi zhong zhui yi Heshuruzhong zhi qi/ Long shang xie chu ke bing pang gong zhi ouThe mother of Washington/ ??
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 11, page: 71, 72, 73 - Translator
華盛頓之妻Huashengdun zhi qiThe wife of Washington
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 11, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - Author
閨秀叢話Gui xiu cong huaStories of gentry women
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 12, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 - Author
白宮中之海伊司夫人Baigong zhong zhi Haiyisi fu renMrs. Hayes of the White House
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 13, page: 44, 45, 46, 47, 48, 49 - Translator
德意志之花(威廉二世之女維多利亞路易瑟)Deyizhi zhi hua (Weilian er shi zhi nu Weiduoliya Luyise)Flower of Germany (Victoria Louise, daughter of William II)
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 13, page: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 - Author
閨秀叢話Gui xiu cong huaStories of gentry women
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 - Translator
歌場喋血記Ge chang die xue jiThe bloody incident at the singing lounge[The Song of Miriam]