Browse

呂碧城

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
呂碧城Lu BichengGiven Name (名)Chinesepreferred Name
碧城女士Bicheng nu shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
碧城BichengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 14 | Assignments in ECPO: 7
Article
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 1, page: 49, 50, 51, 52, 53, 54 - Author
北戴河遊記Beidaihe you jiBeidaihe Travelogue
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 1, page: 149 - Author
燭影搖紅- 庚戌感事偕徐芷升同賦Zhu ying yao hong - geng xu gan shi jie Xu Zhisheng tong fu
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 1, page: 149, 150 - Author
法曲獻仙音-題吳虛白女士看劍引杯圖Fa qu xian xian yin - ti Wu Xubai nu shi kan jian yin bei tu
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 1, page: 150 - Author
南歌子Nan ge zi
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 - mentioned in article
中國之女文學者Zhongguo zhi nu wen xue zheChina's female authors
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 83, 84, 85 - Author
論某督札幼稚園公文Lun mou du zha you zhi yuan gong wenDiscussing a certain document from Duzha kindergarten
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 77, 78, 79 - mentioned in article
女學一斑Nu xue yi banA class on women's learning
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 131 - mentioned in article
丁巳仲春偕陳鴻璧呂碧城唐佩蘭諸君探梅鄧尉率賦十三章以誌鴻爪Ding si zhong chun xie Chen Hongbi Lu Bicheng Tang Peilan zhu jun tan Mei Deng wei shuai fu shi san zhang yi zhi hong zhaoThirteen poems to commemorate the visit to [Mount] Dengwei with Chen Hongbi, Lu Bicheng, Tang Peilan in the Spring of 1917 to look at the plum blossoms.
 


Image
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 1, page: 11 - depicted on image
北京女學界為呂清揚呂碧城二女士開歡迎會Beijing nu xue jie wei Lu Qingyang Lu Bingcheng er nu shi kai huan ying huiWelcoming party for Ms. Lü Qingyang and Ms.Lü Bingcheng by the female teachers and students in Beijing
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 1, page: 11 - mentioned in caption
北京女學界為呂清揚呂碧城二女士開歡迎會Beijing nu xue jie wei Lu Qingyang Lu Bingcheng er nu shi kai huan ying huiWelcoming party for Ms. Lü Qingyang and Ms.Lü Bingcheng by the female teachers and students in Beijing
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 2, page: 13 - depicted on image
教育家呂碧城女士小影Jiao yu jia Lu Bicheng nu shi xiao yingPhotograph of educator Ms. Lü Bicheng
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 2, page: 13 - mentioned in caption
教育家呂碧城女士小影Jiao yu jia Lu Bicheng nu shi xiao yingPhotograph of educator Ms. Lü Bicheng
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 20 - depicted on image
呂碧城女士背影Lu Bingcheng nu shi bei yingMs. Lü Bingcheng, photographed from the back
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 10, page: 20 - mentioned in caption
呂碧城女士背影Lu Bingcheng nu shi bei yingMs. Lü Bingcheng, photographed from the back