Funü zazhi
Issue
No. 007 (30 June, 1927)
Page: 125 (260 total)

Image

楊太真 Yang Taizhen