Funü zazhi
Issue
No. 001 (31 December, 1918)
Page: 103 (178 total)

Article
九原可作(附圖一),

小仲馬 Xiao Zhongma (Author), 王慶通 Wang Qingtong (Translator),