Funü zazhi
Issue
No. 012 (30 November, 1917)
Page: 067 (156 total)

Article
家庭園藝談, Discussing houshold gardening

鴛湖寄生 Yuan Hu Ji Sheng (Translator),

Keywords: Garden,