Funü zazhi
Issue
No. 012 (30 November, 1917)
Page: 047 (156 total)

Article
陸上預習之婦女游泳術,

威南氏 Wei Nan Shi (Author), 鴛湖寄生 Yuan Hu Ji Sheng (Translator),

Article
家庭適用之幾何畫, Household geometric drawing applications