Funü zazhi
Issue
No. 008 (31 July, 1925)
Page: 075 (174 total)

Article
秋紅, Qiu hong

菲菲 Fei Fei (Author),

Article
荷兒,

許言午 Xu Yanwu (Author),